سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهیل سعدی نژاد – دکترای مهندسی صنایع ،عضو هیات علمی و مدیر گروه بخش مهندسی صنایع سازما
امیرحسین برزین – کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری ، مسوول نگهداشت سیس

چکیده:

روش های فازی برای ارزیابی شاخص های کیفی مورد استفاده قرار می گیرند . مدلهای متعددی برای این قبیل ارزیابی ها وجود دارد . مطالعات نشان می دهد که در ارزیابی بهره وری سیستم های اتوماسیون اداری گردش مکاتبات نیز برخی شاخص ها ،کیفی هستند لـذا اسـتفاده از مـدل هـای فـازی باعث افزایش دقت در نتایج خواهد شد . یکی از مدل های فازی پرکاربرد و مفید جهت ارزیابی بهره وری ، روش مجموع وزین شده ساده فازی است . در این مقاله روش جدیدی از تلفیق روش فوق و تکنیکی موسوم به " نسبت ترجیحات " ارائه می شود . در این روش مدل ارزیابی بهره وریر اساس تجمیع تاثیر شاخص های بهینگی کمی و کیفی تدوین می شود . بر اساس شاخص های ارزیابی بهره وری در سیستم های اتوماسیون اداری به سه دسته تقسیم شده اسن که عبارتند از : ۱ – شاخص های طراحی ۲ – شاخص های کاربری ۳ – شاخص های شبکه های کامپیوتری