سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا مقدسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار و کارشناس ارشد مدیریت فن

چکیده:

گزارش پژوهشی که از نظرتان می گذرد درباره « عوامل موثر بر پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران» می باشد که در آن عوامل پیاده سازی در دسته فنی، فرهنگی- اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی- مالی جای گرفته و بر اساس آن چهار فرضیه طراحی شده است. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب تحقیق ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی پرداخته شد. سپس با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای و غیر کتابخانه ای گردآوری گردیدند. به دنبال آن پرسش نامه ای با عنوان « پرسش نامه عوامل موثر بر پیادهسازی دولت الکترونیک در ایران» طراحی شد که در جامعه آماری تحقیق که در برگیرنده خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضو دولت الکترونیک و مباحث مرتبط با آن و دست اندرکاران دخیل در امر پیاده سازی آن در ایران می باشد، توزیع گردید.