مقاله ارتباطات اينترنتي در زندگي: بررسي نقش ادراك حمايت اجتماعي و احساس تنهايي در استفاده از اينترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۸۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ارتباطات اينترنتي در زندگي: بررسي نقش ادراك حمايت اجتماعي و احساس تنهايي در استفاده از اينترنت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس تنهايي
مقاله اينترنت
مقاله ادراک حمايت اجتماعي
مقاله سرگرميهاي بر خط
مقاله اوقات فراغت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي عظيمه
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نيک پور روشنك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از اينترنت، در حوزه هاي وسيعي، در حال افزايش است. محيط هاي بر خط نفوذ فزاينده اي بر گستره زندگي انسان دارد. به همين لحاظ، مساله پيامدهاي استفاده از اين ابزار ارتباطي توجه پژوهشگران حوزه روانشناسي و جامعه شناسي را به خود معطوف كرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين احساس تنهايي و استفاده از اينترنت با پيشايندي ادراک حمايت اجتماعي بود.
شرکت کنندگان در پژوهش جمعا ۴۳۶ دانشجو شامل ۲۲۵ دانشجوي دختر و ۲۱۱ دانشجوي پسر از دانشگاه هاي شهر شيراز بودند. براي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش، از فرم کوتاه شده مقياس احساس تنهايي اجتماعي – عاطفي براي بزرگسالان (ديتوماسو و همکاران، ۲۰۰۴)، ادراک حمايت اجتماعي (زيمت و همکاران، ۱۹۸۸) و پرسشنامه سرگرميهاي اينترنتي استفاده شد. روايي و پايايي اين ابزارها به ترتيب با استفاده از تحليل عوامل و ضريب آلفاي کرونباخ احراز شد.
مدل فرضي با استفاده از رگرسيون متوالي همزمان و بر اساس مراحل پيشنهادي بارون و کني تحليل شد. يافته ها حاکي از آن بود که ادراک حمايت اجتماعي به طور مستقيم پيش بيني کننده منفي ضعيفي براي استفاده از اينترنت است. همچنين احساس تنهايي خانوادگي و اجتماعي، نقش واسطه اي بين ادراک حمايت اجتماعي و ميزان استفاده از اينترنت دارند. نکته جالب توجه اينکه احساس تنهايي خانوادگي ميزان استفاده از اينترنت را به گونه مثبت و احساس تنهايي اجتماعي ميزان استفاده از اينترنت را به گونه منفي پيش بيني مي كرد. نتايج پژوهش حاضر مويد نقش واسطه گري احساس تنهايي خانوادگي و اجتماعي در پيوند حمايت اجتماعي و ميزان استفاده از اينترنت بود. در مجموع يافته ها اهميت نقش حمايت اجتماعي و احساس تنهايي را در ميزان استفاده از اينترنت نشان داد.