مقاله ارتباط آلودگي هوا با مرگ و مير جمعيت شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط آلودگي هوا با مرگ و مير جمعيت شهر تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ و مير
مقاله آلودگي هوا
مقاله تهران
مقاله روش هاي آماري
مقاله پهنه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: دارند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شهر تهران يكي ازآلوده ترين شهرهاي جهان محسوب مي شود كه عواقب آن به صورت بيماري ها و امراض قلبي – عروقي، تنفسي و سكته مغزي متوجه ساكنان اين شهر مي شود. در اين مطالعه داده هاي مربوط به مرگ و مير و آلودگي هوا طي دوره آماري ۲۰۰۵-۲۰۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اين تحقيق تجزيه و تحليل ارتباط بين آلودگي هوا و مرگ و مير ناشي از بيماري قلبي – عروقي، تنفسي و سكته مغزي در شهر تهران مي باشد.
روش كـار: پهنه بندي آلودگي هوا و مرگ و مير ناشي از بيماري هاي مذكور انجام شد و از روش هاي آماري همبستگي و رگرسيون جهت تجزيه و تحليل ارتباط آلودگي هوا با مرگ و مير استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ارتباط معناداري بين مرگ و مير ناشي از بيماري هاي مورد مطالعه با آلودگي هوا وجود دارد. افراد بالاي ۶۵ سال حساسيت بيشتري به آلودگي هوا دارند. همبستگي بيماري قلبي – عروقي، تنفسي، كل مرگ و مير و سكته مغزي با آلودگي مناطق ۲۲ گانه تهران به ترتيب ۰٫۷۳، ۰٫۷۰ و ۰٫۶۹ و ۰٫۶۷ مي باشد كه در سطح اطمينان ۰٫۰۱ معنادار مي باشد. مناطق مركزي تهران بيشترين آلودگي و مرگ و مير را دارند.
نتيجه گيري: بيشترين ارتباط بين آلودگي و مرگ و مير ناشي از بيماري قلبي – عروقي، تنفسي و سكته مغزي به ترتيب مربوط به ماه اكتبر، ژانويه و نوامبر است. به طور كلي بيشترين همبستگي بين آلودگي هوا در ماه هاي مختلف سال در ارتباط با مرگ و مير مربوط به فصل پاييز (اكتبر و نوامبر) مي باشد.