سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
ابوالفضل حسینی قیداری – کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

چکیده:
هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی دینی برای مطالعه ارتباط و آرامش روان است.الگویی که به توان براسان آن ساخت پدیدآیی وتحول ارتباط را تبیین کرد. برخوردارى از بهداشت و سلامت روانى از ویژگی هاى انسان سالم است و براى دست یابى به آن اصولمختلفى مطرح مى باشد. در این میان هم تعالیم دینى و هم پژوهش هاى علم روانشناسى با اطمینان اعلام مى دارند که از عواملمهمى که سبب ارتقاى سطح سلامت روانى و حتى جسمانى افراد در طول زندگىشان مى شود برقرارى روابط صمیمانه با دیگران وابراز محبت و علاقه به آنهاست. داوند در آیه ۱۰ سوره «حجرات» روابط بین مؤمنان را با یکى از نزدیکترین پیوندهاى خویشاوندى یعنى برادرى توصیف مى کند: و اینچنین آنان را به حفظ حرمت هم فرا مى واند و همچنین تمام ملاک هاى مادى برترى را از میانبرمى دارد و با نزول آیه (حجرات: ۱۳) راه برقرارى این رابطه صمیمى را هموار مى کند تا مبادا کسى به سبب داشتن مال یا فرزندبیشتر یا مقامى بالا شأن خود را بالاتر از آن ببیند که با مرد عادى پیمان برادرى ببندد. این مقاله از نوع تحلیل کتابخانه ای است وچارچوب تئوریک آن بر اسان متون مربوط به نظریات مشاوره، قرآن، احادیث و کتب اسلامی می باشد.