سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علیرضا گل محمدی – دانشجوی فوق لیسانس روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه آزاد کاشمر
حسن قربانی – دانشجوی دکترای رواشناسی، مدرس جهاد دانشگاهی کاشمر
مجتبی سلطانی – دکترای روانشناسی استاد دانشگاه علوم و تحقیقات
علی وقاری شورجه – دانشجوی دکترای حقوق، مدرس دانشگاه آزاد قوجان

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط اختلالات رفتاری و هوش هیجانی در میان دانش آموزان است . هوش هیجانی معرف توانایی شخص در مواجهه و انطباق با فشارهای روانی می باشد . روش ، در این مطالعه ۴۲۰ دانش آموز مقطع راهنمایی به صورت تصادفی انتخاب شدند . داده ها به وسیله آماره همبستگی و رگروسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شد . یافته ها بین اختلالات رفتاری با هوش هیجانی کل و مولفه های آن یعنی تنظیم هیجان، بیان و ارزیابی هیجان و بهره گیری از هیجان ارتباط منفی معنادار یافت شد .همچنین مشخص شد که از بین مولفه های هوش هیجانی تنظیم هیجانات (Beta =0/293 . P > 0/000) توانایی پیش بینی معنادار اختلالات رفتاری رادارند بحث ارتباط مشاهده بین اختلالات رفتاری و هوش هیجانی به ویژه برای روانشناسان که در زمینه پیشگیری و درمان اختلالات رفتاری فعالیت می کنند . تلویحات مهمی در بر دارد . از آن جمله لزوم بکارگیری روش های ارتقای هوش هیجانی در مدل های ارائه شده برای پیشگیری و درمان اختلالات رفتاری را می توان نام برد .