مقاله ارتباط استرس و سبک هاي مقابله اي با بيماري کرونري قلب: نقش عامل جنسيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۶۸ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط استرس و سبک هاي مقابله اي با بيماري کرونري قلب: نقش عامل جنسيت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري کرونري قلب
مقاله استرس
مقاله سبک هاي مقابله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اصلان آبادي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط سبک هاي مقابله اي و استرس با بيماري کرونري قلب و هم چنين بررسي سبک هاي مقابله اي ناکارآمد در افراد مبتلا به اين بيماري انجام شد.
روش: در يک طرح مورد – شاهدي، ۸۰ نفر از بيماران کرونري قلب (۴۰ مرد، ۴۰ زن) مراجعه کننده به بيمارستان شهيد مدني شهرستان تبريز با ۸۰ نفر از افراد گروه گواه (۴۰ مرد، ۴۰ زن) که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و از نظر برخي متغيرهاي جمعيت شناختي با يکديگر همتا شده بودند، مقايسه شدند. داده ها به کمک پرسش نامه سبک هاي مقابله اي و سياهه استرس زندگي هولمز – راهه گردآوري و به کمک آزمون رگرسيون لجستيک، تحليل واريانس چند متغيره (مانووا) و آزمون t، تحليل شدند.
يافته ها: بيماران کرونري قلب در مقايسه با افراد گروه گواه، ميزان استرس بالاتري را تجربه مي کنند و در برخورد با مسايل استرس زا بيشتر از سبک هاي مقابله اي هيجان مدار بهره مي گيرند. ۷۹ درصد واريانس مربوط به بروز بيماري کرونري قلب توسط متغيرهاي استرس زا و سبک هاي مقابله اي تبيين شد که از اين ميان سبک هيجان مدار بيشترين سهم (۵۱%) و استرس کمترين سهم (۱۱%) را داشتند. مردان مبتلا به بيماري کرونري قلب، بيشتر سبک مقابله اي ناکارآمد رويارويي مستقيم و زنان مبتلا به اين بيماري، بيشتر سبک مقابله اي ناکارآمد خود کنترلي را به کار مي بردند.
نتيجه گيري: بين سبک هاي مقابله اي هيجان مدار و بيماري کرونري قلب ارتباط معني داري وجود دارد و در ارتباط با اين مساله، جنسيت نيز نقش مهمي دارد.