مقاله ارتباط اندكس فعاليت بيماري و سطح سرمي آنتي بادي بر ضد پپتيدهاي سيترولينه حلقوي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط اندكس فعاليت بيماري و سطح سرمي آنتي بادي بر ضد پپتيدهاي سيترولينه حلقوي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندکس فعاليت بيماري
مقاله (DAS28)؛ آرتريت روماتوئيد Anti-CCP1-3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثالثي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زادگان زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فر منصور
جناب آقای / سرکار خانم: متقي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: سيدبنكدار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آرتريت روماتوئيد(Rheumatoid Arthritis-RA)  يكي از شايع ترين بيماري هاي خود ايمني است كه در حدود %۱ مردم جهان گرفتار آن هستند. اندازه گيري سطح سرمي آنتي بادي بر ضد پپتيدهاي سيترولينه حلقوي (Anti-cyclic Citrullinated peptide1: Anti-CCP1) در بيماران مبتلا به RA تست جديدي است كه اخيرا در كشورمان انجام مي شود و بر طبق مطالعات انجام شده از ويژگي بيشتري نسبت به فاكتور روماتوئيد (Rheumatoid Factor-RF) در تشخيص بيماري RA برخوردار است (%۹۷). اين تست در مراحل خيلي اوليه بيماري مثبت مي شود و ارزش پيشگويي كننده بالايي دارد. بيماراني كه Anti-CCP1 مثبت هستند نسبت به آن هايي كه Anti-CCP1 منفي هستند، تغييرات راديولوژيك و تخريب مفصلي بيشتري دارند. برخي از مطالعات نشان داده اند كه سطح خوني اين آنتي بادي با فعاليت بيماري ارتباط داشته است. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بين سطح خوني Anti-CCP1 و فعاليت بيماري در بيماران روماتوئيد بود.
روش كار: اين مطالعه مقطعي (Cross-sectional)، جهت بررسي ارتباط بين سطح خوني Anti-CCP1 و فعاليت بيماري انجام شد. تعداد ۹۰ بيمار مبتلا به RA به روش آسان انتخاب شده؛ پس از خونگيري سطح خوني Anti-CCP1 و ESR از آن ها چك شد. همچنين فرم DAS28 براي هر بيمار تكميل گرديد و سپس اطلاعات به وسيله نرم افزار SPSS V.15 بررسي گرديد. نتايج به وسيله آزمون آماري پيرسون و t-test آناليز شد.
يافته ها: رابطه متوسط معني داري بين اندكس فعاليت بيماري با Anti-CCP1 وجود دارد (r=0.57 و P<0.001). بيشترين رابطه خطي Anti-CCP1 با VAS بود؛ به اين معني كه هرچه مقادير Anti-CCP1 بالا باشد، احتمال احساس درد مفاصل توسط بيماران بيشتر است. ميانگين اندكس فعاليت بيماري در بيماران با  Anti-CCP1مثبت ۵٫۰۷±۱٫۱ و در بيمارانAnti-CCP1  منفي ۳٫۵±۱٫۵ بود (P<0.05).
نتيجه گيري: علي رغم اينكه بين سطح خوني Anti-CCP1 و اندكس فعاليت بيماري ارتباط منطقي وجود داشت، ولي چون اين ارتباط در حد متوسط بود (r=0.57) نمي توان از اين تست در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد به عنوان فاكتوري از فعاليت بيماري استفاده كرد.