مقاله ارتباط باورهاي غير منطقي مادران با مشکلات رفتاري دختران دبيرستاني آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۴۶ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط باورهاي غير منطقي مادران با مشکلات رفتاري دختران دبيرستاني آن ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي غيرمنطقي
مقاله دبيرستان
مقاله دختران
مقاله مشکلات رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: خوانكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اميري ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش تعيين ارتباط باورهاي غيرمنطقي مادران با مشکلات رفتاري دختران آنها بود.
روش: پژوهش مقطعي و علي مقايسه اي و جامعه آماري ۴۲۰ دختر دبيرستاني داراي مشکل رفتاري و مادران آنها در شهر مشهد بود. از ميان آنها بر اساس جدول کرجسي و مورگان (۱۹۷۶) ۲۰۰ دانش آموز و نيز ۲۰۰ دانش آموز ديگر که فاقد مشکل رفتاري بودند به روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و آزمون ارزيابي باورهاي غيرمنطقي (۱۳۷۰) و آزمون راتر فرم ب (۱۹۷۵) در مورد آنها اجرا شد.
يافته ها: نشان داد که بين باورهاي غيرمنطقي مادران دانش آموزان داراي مشکلات رفتاري و فاقد مشکلات رفتاري تفاوت معنادار است. همچنين مادران دانش آموزان فاقد مشکلات رفتاري در شرايط مساوي از نظر ميزان تحصيلات و سن نسبت به مادران دانش آموزان داراي مشکلات رفتاري، باورهاي غيرمنطقي بيشتري داشتند. به علاوه ارتباط بين سطح تحصيلات مادران و باورهاي غيرمنطقي آنها معنادار بود.
نتيجه گيري: باورهاي غيرمنطقي، تحصيلات و سن کم مادران از عوامل موثر در بروز مشکلات رفتاري فرزندانشان است.