سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین زارعی ابرقویی – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی و مدارس مرکز آموزش عالی مل

چکیده:

با توجه به رخنمون شدن کویرزایی بعنوان یک پدیده نامطلوب در سطح جهان و موقعیت ایران که نمونه بارزی از کویرزایی را نشانمیدهد، جلوگیری از پیشروی کویر جهت مدیریت و توسعه پایدار اراضی، کاری اساسی بنظر می رسد که در صورت برخورد منطقی با آن نتیجه بهتری عاید خواهد شد. دراین پژوهش که در منطقه ای به وسعت ۱۱۰۰ کیلومتر مربع در غرب کویر ابرکوه با مختصات جغرافیایی ۵۳ درجه سانتیگراد و ۲۰ تا ۵۳ درجه سانتگراد و ۳۰ طول شرقی و ۳۰ درجه سانتیگراد و ۱۵ عرض شمالی انجام شده عوامل موثر بر رشد آتریپلکس مورد مطالعه واقع شد. دراین تحقیق پس از انجام مطالعات خاک شناسی و تهیه نقشه طبقه بندی خاک واحدهای کاری مشخص و با حفر پروفیل خک در هر واحد (جمعا ۲۸ پروفیل) از افقهای cm 30-0، cm 100-60 و cm 120-100 نمونه خاک تهیه و خواص فیزیکی وشیمیایی آنها بر اساس دستور العمل موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت کشاورزی – نشریه شماره ۸۹۳ تعیین گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای SYSTA, EXEL مورد تجیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، سدیم محلول در خاک سطحی (۳۰-۰ سانتیمتر) و زیرین (۶۰-۳۰ سانتیمتر) در رشد و موفقیت آتریپلکس تاثیر مثبت و معنی دار داشته ولی تاثیر میزان هدایت الکتریکی در سطح الارض مثبت و در تحت الارض منفی و تاثیر درصد رس در خاک سطحی مثبت بوده است. همچنین وجود سخت لایه در تحت الارض عامل محدود کننده و باز دارنده بوده است. برای تعیین مکانهای مناسب کاشت آتریپلکس با استفاده ازنتایج حاصله از این پژوهش، مشاهدات صحرائی و اطلاعات موجود و با استفاده از نرم افزار ALES جدول قابلیت اراضی و با کاربرد نرم افزار ILWIS نقشه قابلیت اراضی تهیه گردید.