مقاله ارتباط بيمه سلامت و هزينه هاي سنگين خدمات درماني در بيمارستان هاي مرتبط با دانشگاه علوم پزشکي ايران: ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط بيمه سلامت و هزينه هاي سنگين خدمات درماني در بيمارستان هاي مرتبط با دانشگاه علوم پزشکي ايران: ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه سلامت
مقاله مدل رگرسيون لاجستيک
مقاله پرداخت از جيب
مقاله هزينه سنگين خدمات سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قياسوند حسام
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان محمد‌
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارایه ساز و کارهاي مناسب تامين مالي به منظور حمايت از خانوارها به هنگام تقاضا براي خدمات سلامتي است. در مطالعه حاضر که به صورت مقطعي بر روي ۴۰۰ نفر از بيماران بستري در بيمارستان هاي مرتبط با دانشگاه علوم پزشکي ايران انجام گرفته است، پژوهش گران به دنبال تحليل تاثير برنامه جاري بيمه سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستيک در راه نيل به هدف مذکور بودند. يافته هاي پژوهش گران نشان مي دهند که از بين ۱۶ متغير مورد نظر، ۸ متغير شامل: جنسيت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بيماري اعضاي خانوار، تعداد اعضاي خانوار، تعداد دفعات بستري، سطح درآمد خانوار و مالکيت مسکن و پوشش بيمه درمان مکمل، ارتباط معناداري با احتمال مواجهه با هزينه هاي سنگين خدمات درماني نشان دادند. نکته قابل تامل در اين مطالعه عدم تاثير برنامه بيمه سلامت کشور در جلوگيري از مواجهه با هزينه هاي سنگين خدمات درماني است. به نظر مي رسد عدم توجه دقيق مسوولين و سياست گذاران نظام سلامت کشور در طراحي ساز و کارهاي مناسب بيمه اي، با توجه به مقتضيات کشور يعني شرايط اقتصادي، اجتماعي، جمعيت شناختي و در نهايت الگوها و اپيدميولوژي بيماري ها از مهم ترين علل ناکارآمدي نظام بيمه سلامت کشور در حمايت از بيماران مي باشد.