مقاله ارتباط بين تجزيه گازهاي خون بند ناف هنگام تولد و سرانجام نوزادان احيا شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين تجزيه گازهاي خون بند ناف هنگام تولد و سرانجام نوزادان احيا شده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز خون شرياني بندناف
مقاله احيا پيشرفته نوزاد
مقاله سرانجام نوزاد
مقاله آسفکسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي فرد صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: قشلاق سفلايي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: شبانلويي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: فيض اله زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عليرغم پيشرفت هاي حاصل شده در ارزيابي سلامت جنين، هنوز هم مقادير تجزيه گاز هاي خوني بند ناف جهت ارزيابي کيفيت خدمات پريناتال مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف ما در اين مطالعه بررسي ارزش تشخيصي آناليز خون شرياني بند ناف و ارتباط آن با مرگ و مير دوره نوزادي است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي ۲۶۸ مورد نوزاد زنده متولد شده بدون آنومالي مادرزادي بزرگ بستري در بخش نوزادان مرکز آموزشي – درماني الزهرا تبريز که در حين احيا، حداقل نياز به تهويه با بگ و ماسک داشته، دچار آغشتگي به مکونيوم شده يا آپگار دقيقه ۵ کمتر از ۷ و يا زايمان غير طبيعي داشته اند، شرکت کردند. نمونه گيري از خون شرياني نافي بلافاصله بعد از تولد انجام گرفت و تجزيه گازهاي خوني انجام شد.
نتايج: ارتباط معني داري بين PH خون بند ناف و وزن تولد، سن حاملگي ، نمره آپگار دقيقه اول و پنجم، نياز به احيا پيشرفته، بروز آسفکسي، عوارض عصبي وجود داشت(P<0.05) . بين PaCO2 خون بند ناف و وزن تولد، سن حاملگي، نمره آپگار دقيقه اول و پنجم، بروز آسفکسي و ميزان فوت نوزادان ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05). بين HCO3 خون بند ناف و وزن تولد، نمره آپگار دقيقه اول، و بروز آسفکسي ارتباط معني دار بود (P<0.05). بين ميزان BE و سن حاملگي، نمره آپگار دقيقه اول و پنجم و بروز آسفکسي رابطه معني دار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: تجزيه گاز هاي خوني شريان بند ناف ارزش قابل توجهي براي عيني کردن وضعيت اسيد و باز و ارزيابي اکسيژن رساني به جنين و تشخيص آسفکسي داشته ولي قادر به پيشگويي سرانجام مدت بستري نوزاد نيست.