مقاله ارتباط بين تغيير وضعيت زن در حال زايمان و ميزان احساس درد در فاز فعال زايماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱۴ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين تغيير وضعيت زن در حال زايمان و ميزان احساس درد در فاز فعال زايماني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت نشسته
مقاله وضعيت خوابيده به پشت
مقاله درد زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: پورجواد منيره
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بسياري از زنان در دوران بارداري نگران درد زايمان بوده و اين نگراني باعث تمايل آنان به انجام سزارين مي شود. امروزه از روش هاي مختلف دارويي و غيردارويي براي کاهش درد زايمان استفاده مي شود، اين مطالعه با هدف بررسي اثر تغيير وضعيت قرارگيري زنان در فاز فعال زايمان روي ميزان شدت احساس درد زايمان انجام شد.
روش کار: اين کار آزمايي باليني روي ۴۰۰ زن در فاز فعال زايماني که به روش مبتني بر هدف انتخاب شده بودند انجام شد. نمونه ها پس از پرکردن پرسشنامه و ثبت مشخصات فردي، ابتدا در وضعيت نشسته قرار گرفته و بعد از ۱۵ دقيقه به حالت خوابيده به پشت تغيير وضعيت مي دادند. تغيير وضعيت هر ۱۵ دقيقه يک بار بين اين دو حالت تکرار شد و شدت درد کمر و شکم در هر وضعيت با استفاده از خط کش درد تعيين و ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS(نسخه ۱۱) و آزمون هاي t مستقل و مجذور کاي تحليل شد.
يافته ها: دراکثر زنان مورد مطالعه در وضعيت نشسته ميزان درد کمر و شکم کمتر از حالت خوابيده به پشت بود و با تغيير وضعيت قرارگيري از حالت نشسته به وضعيت خوابيده به پشت ميزان شدت احساس درد بيشتر شد. بين تغيير وضعيت قرارگيري زن در حال زايمان و ميزان احساس درد در شکم و کمر در فاز فعال زايمان ارتباط معني داري وجود داشت (P=0.000).
نتيجه گيري: وضعيت نشسته مي تواند باعث کاهش احساس درد در کمر و شکم و تغيير شدت درد از شديد به متوسط و از متوسط به خفيف در فاز فعال زايمان شود.