مقاله ارتباط بين تفسير انتقال با کاهش شدت افسردگي در روان درماني روان پويشي کوتاه مدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين تفسير انتقال با کاهش شدت افسردگي در روان درماني روان پويشي کوتاه مدت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفسير انتقال
مقاله افسردگي
مقاله روان درماني روان پويشي کوتاه مدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مظاهر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تفسير انتقال در روان درماني روان پويشي کوتاه مدت تکنيک مهمي به شمار مي رود. هدف اين پژوهش بررسي نقش تفسير انتقال در پيامد شدت افسردگي ۶ بيمار مبتلا به افسردگي اساسي مي باشد که با روان درماني روان پويشي کوتاه مدت تحت درمان قرار گرفته اند.
روش بررسي: در پژوهش حاضر با استفاده از طرح آزمايشي تک آزمودني، ۶ بيمار مبتلا به افسردگي اساسي که به روش در دسترس انتخاب شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. شدت افسردگي از طريق پرسشنامه افسردگي بک ۳ بار قبل از درمان، ۲۰ بار در دوره درمان بعد از هر جلسه و ۴ بار در دوره پيگيري سنجيده شد. داده هاي تحقيق با استفاده از روش تحليل ميزان اثر d)کوهن) و نمودار به طور چشمي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: مقايسه تغييرات ميانگين نمرات افسردگي دوره درمان با دوره قبل از درمان از طريق تحليل ميزان اثر نشان داد که از ۶ بيمار مورد بررسي، ۵ نفر کاهش شدت افسردگي از حد متوسط به خفيف داشته اند. ميزان اثر تغيير شدت افسردگي در دوره درمان در مقايسه با دوره قبل از درمان، در ۴ مورد معادل ميزان زياد و ۱ مورد معادل ميزان متوسط بود. يکي از بيماران در دوره درمان در شدت افسردگي کاهش نشان نداد. تحليل روند تغييرات از طريق نمودار حاکي از رخداد کاهش پايدار در نيمه دوم درمان بود.
نتيجه گيري: در تفسير انتقال، تمرکز بر روي يک الگوي غالب رابطه بين فردي، در کاهش علایم افسردگي در چارچوب روان درماني تحليلي کوتاه مدت موثر مي باشد.