مقاله ارتباط بين تک نوکلئوتيدهاي چند شکلي ژن DNMT1 با سرطان روده بزرگ در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان طالقاني تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين تک نوکلئوتيدهاي چند شکلي ژن DNMT1 با سرطان روده بزرگ در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان طالقاني تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله SNP
مقاله سرطان روده بزرگ
مقاله كروموزوم ۱۹ انسان
مقاله رگرسيون لجستيك
مقاله نسبت شانس ها
مقاله ژن DNMT1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پورحيدري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: اعظم كمال
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ارتباط بين تک نوکلئوتيدهاي چند شکلي (SNP ها) با برخي از بيماري ها دغدغه بسياري از محققين است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين
SNP هاي موجود در ژن ] DNMT1دي ان اي (سيوتزين – ۵) متيل [۱ از کروموزوم ۱۹ انسان با سرطان روده بزرگ انجام شد.
موارد و روش ها: در اين مطالعه مورد-شاهدي، ۱۰۰ بيمار مبتلا به سرطان روده بزرگ، مراجعه کننده به مرکز تحقيقات بيماري هاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي در سال ۱۳۸۷ به عنوان گروه مورد و ۱۰۰ نفر از ساير بيماران مراجعه کننده به اين مرکز، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. آزمايش ژنتيک، جهت تعيين ژنوتيپ ۶ مورد SNP از ژن DNMT1 از کروموزوم ۱۹ انسان براي اين بيماران در آزمايشگاه اين مرکز انجام شد. داده ها با آزمون هاي آماري مجذورکاري و رگرسيون لجستيک تحليل شدند.
يافته ها: تمام SNPهاي مورد بررسي با سرطان روده بزرگ، رابطه معني داري نشان دادند. در تمام آنها شانس ابتلا به سرطان روده بزرگ در افراد با ژنوتيپ ۱ يا ۲، چندين برابر افراد با ژنوتيپ صفر بود.
نتيجه گيري: ميتوان با شناسايي
SNPهاي افراد، ميزان خطر ابتلا به بيماري سرطان روده بزرگ را پيش بيني نمود و جهت پيشگيري از ابتلاي آنان، اقدام لازم را انجام داد.