مقاله ارتباط بين جو سازماني مدارس و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين جو سازماني مدارس و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو باز
مقاله جو بسته
مقاله فرسودگي هيجاني
مقاله رفتار دستوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني نژاد رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلطاني زرندي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نيا سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، مطالعه ارتباط بين جو سازماني با ميزان تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني مدارس شهر رشت بود. به اين منظور ۱۳۴ معلم تربيت بدني شهر رشت (جامعه=نمونه) با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد توصيف جو سازماني (OCDQ-RS) با اعتبارa-0.82  و پرسشنامه  تحليل رفتگي شغلي مسلش (MBI) با اعتبارa-0.85  مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و يو من ويتني در سطحP<0.05  تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد بين جو سازماني و تحليل رفتگي (P<0.01، r=-0.27) و ابعاد جو سازماني (رفتار متعهدانه معلمان؛ رفتار صميمي معلمان و رفتار حمايتي مديران) و تحليل رفتگي شغلي به ترتيب رابطه منفي و معني داري وجود دارد (P<0.01،r=- 0.26 ؛ P<0.01، r=-0.26؛ P<0.01،r=-0.27 )، ولي بين رفتار دستوري مديران و رفتار نااميدانه معلمان با تحليل رفتگي به ترتيب رابطه مثبت و معني داري ( P<0.01، r=-0.28 ؛ P<0.01، r=0.32) مشاهده شد. رابطه بين جو سازماني باز با دو بعد فرسودگي هيجاني (P<0.01 ، r=-0.45) و مسخ شخصيت (P<0.01، r=-0.58) منفي و معني دار، و با بعد موفقيت فردي معلمان ( P<0.01، r=0.78) مثبت و معني دار بود.