مقاله ارتباط بين خودكارآمدي شيردهي و وضعيت شيردهي در مادران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين خودكارآمدي شيردهي و وضعيت شيردهي در مادران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي
مقاله شيردهي
مقاله وضعيت شيردهي
مقاله مادران باردار
مقاله مادران شيرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورعي شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شيردهي يکي از اثر بخش ترين رفتارهاي پيشگيري از بيماري و ارتقاي سلامت است که مادران داراي فرزند شيرخوار بايد بدان عمل کنند. در تحقيقات بسياري به شناسايي عوامل تاثيرگذار بر شيردهي و طول مدت آن پرداخته شده است. خودکارآمدي اعتقادي است که يک فرد به توانايي خود براي به انجام رساندن يک جريان کاري دارد. خودکارآمدي شيردهي اعتقاد مادر به توانايي خود براي شيردهي فرزندش است و يکي از متغيرهاي قابل تعديل، تاثيرگذار و بر جسته بر طول مدت شيردهي مي باشد كه كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط خودکارآمدي شيردهي و وضعيت شيردهي مادران انجام گرفته است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي تحليلي از نوع طولي است. پرسشنامه سه قسمتي توسط ۴۳۷ مادر مراجعه كننده به درمانگاه هاي پره ناتال بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال ۱۳۸۴ که در هفته ۳۷ بارداري بوده و تصميم به شيردهي داشتند تکميل شد. در ماه اول و چهارم پس از زايمان پرسشنامه خودكارآمدي و وضعيت شيردهي آنان مجددا تکميل گرديد و ارتباط بين اين دو سنجيده شد.
يافته ها: ۸۰٫۴% مادران در ماه اول پس از زايمان شيردهي انحصاري داشتند. ارتباط معناداري بين خودکارآمدي شيردهي قبل از زايمان و تصميم به شيردهي وجود نداشت. هر چند که اين ارتباط با طول مدت شيردهي در ماه اول و چهارم پس از زايمان معنادار بود. بدين ترتيب که مادران با خودکارآمدي بالا در مقايسه با مادران با خودکارآمدي پايين درصد شيردهي انحصاري و طول مدت شيردهي بيشتري داشتند.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد خودکارآمدي شيردهي مادران ارتباط معناداري با وضعيت شيردهي دارد. اين مقياس نه تنها قادر به شناسايي مادران با خودکارآمدي شيردهي پايين است، بلکه اطلاعات مهمي را براي صاحبان حرف بهداشتي فراهم مي كند تا اعتماد به نفس مادران جهت شيردهي افزايش يافته و در صورت روبه رو شدن با مشکل به شيردهي خود ادامه دهند.