مقاله ارتباط بين دانش و عملکرد پرستاران شاغل بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي شهر کرمان درباره اصول گزارش نويسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين دانش و عملکرد پرستاران شاغل بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي شهر کرمان درباره اصول گزارش نويسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله عملکرد
مقاله پرستار
مقاله گزارش نويسي پرستاري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ پورخاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حقدوست علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گزارش نويسي يکي از مهم ترين عملکردهاي پرستاري است. به نظر مي رسد ثبت کامل و استاندارد، بيانگر تمام مراقبت هاي ارايه داده شده به مددجو مي باشد. تخمين زده مي شود حدود ۱٫۳ کل وقت پرستاران در هر شيفت به اين مهم اختصاص دارد. ارتباط دانش و عملکرد پرستاران شاغل بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي شهر کرمان درباره اصول گزارش نويسي هدف از اين پژوهش مي باشد.
روش: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، ۲۲۶ پرستار داراي حداقل مدرک فوق ديپلم پرستاري شاغل در ۴ بيمارستان دانشگاه علوم پزشکي شهر کرمان مشارکت کردند. روش نمونه گيري سهميه اي و ابزار گردآوري داده ها، پژوهشگر ساخته و مشتمل بر سوالات ويژگي هاي فردي، پرسشنامه دانش و چک ليست عملکرد مي باشد. تجزيه و تحليل آماري با کمک نرم افزار SPSS انجام و از آمار توصيفي و استنباطي،
شامل: شاخص هاي مرکزي و پراکندگي، آزمون هاي کروسکال واليس، من ويتني يو و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.
يافته ها: (۴۶٫۵%) پرستاران مورد مطالعه، دانش متوسط و (۸۵%) آن ها عملکرد ضعيف در زمينه اصول گزارش نويسي داشتند. بين دانش و عملکرد پرستاران در مورد اصول گزارش نويسي تفاوت معنادار آماري (p<0.001) با ضريب همبستگي مثبت مشاهده شد، که (r=0.24) قوي نبودن ارتباط بين دانش و عملکرد گزارش نويسي پرستاري را مطرح مي کند. بين گذرآندن دوره گزارش نويسي و دانش پرستاران در زمينه اصول گزارش نويسي تفاوت از نظر آماري معنادار بود  (p<0.001)اما بين بقيه مشخصات پرستاران و دانش و عملکرد آنان در زمينه اصول گزارش نويسي تفاوت معنادار آماري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج، حکايت از رابطه ضعيف بين دانش و عملکرد دارد. به نظر مي رسد علاوه بر دانش بايد بر ضمانت هاي اجرايي آموزش هاي داده شده نيز تاکيد گردد. در اين ميان عوامل ديگري هم دخالت دارند که بايد هر چه سريع تر شناسايي و رفع شوند .