مقاله ارتباط بين سبك رهبري مديران با خلاقيت معلمان تربيت بدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين سبك رهبري مديران با خلاقيت معلمان تربيت بدني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك رهبري
مقاله خلاقيت
مقاله تربيت بدني
مقاله معلمان
مقاله مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف گنجويي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان آيت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي ارتباط بين سبك رهبري مديران تربيت بدني با خلاقيت معلمان تربيت بدني بود. نمونه آماري شامل ۱۶۰ مدير و معلم تربيت بدني و ابزار اندازه گيري تحقيق شامل پرسشنامه ارزيابي سبك رهبري و پرسشنامه خلاقيت رندسيپ (Randsepp) بود. نتايج نشان داد كه ميانگين نمره سبك رهبري ۹/۱۲۷ (از حداكثر نمره ممكن ۲۰۰) بود. ميانگين نمره معلمان تربيت بدني مرد از سبك رهبري حاكم بر دايره تربيت بدني ۷۶/۱۲۹ و در مورد معلمان زن تربيت بدني برابر با ۲/۱۲۶ بود. در مورد شاخص هاي سبك رهبري، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني از رهبري عمل گرايي مديران با حداكثر نمره ممكن ۴۰، ۴۸/۲۵ بود. ميانگين اين ادراك در معلمان مرد، ۴۸/۲۵ و در مديران زن ۳/۲۵ بود. در شاخص رهبري تحول گرا كه حداكثر نمره ممكن آن ۱۶۰ بود، ميانگين ادراك معلمان تربيت بدني ۱۸/۱۰۲ بود. ميانگين اين ادراك در معلمان مرد، ۲۸/۱۰۴ و در معلمان زن ۹/۱۰۰ بود. نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان داد كه همبستگي بين سبك رهبري و خلاقيت ۵۶/۰ بود كه در سطح P=0.01 معني دار است. اين نتيجه مويد زيربناي نظري تحقيق است كه سبك رهبري به عنوان عامل تسهيل كننده و برانگيزنده به طور مستقيم و غيرمستقيم بر خلاقيت افراد اثر دارد.