مقاله ارتباط بين سطح سرمي مس و روي در مادران با وزن تولد نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين سطح سرمي مس و روي در مادران با وزن تولد نوزادان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد
مقاله مادر
مقاله روي
مقاله مس
مقاله وزن تولد کم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بسكابادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: معموري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري مهران
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مواد معدني و عناصر كمياب مثل روي و مس تاثير بارزي بر تكامل و رشد جنين و نوزادان دارند. هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط بين وزن كم تولد و وضعيت روي و مس مادران مي باشد.
روش كار: اين يك مطالعه مورد – شاهدي است كه در بيمارستان قائم دانشگاه علوم پزشكي مشهد طي يكسال از مهر ماه ۸۵ تا مهر ماه ۸۶ انجام شده است. جمعيت مورد مطالعه شامل ۶۵ نوزاد ۲۵۰۰> گرم و ۶۵ نوزاد با ۲۵۰۰≤ و مادرانشان به عنوان گروه موردو شاهد مي باشد، نمونه خون بند ناف نوزادان و مادران در زمان زايمان جمع آوري شده و سطح روي و مس در آن توسط روش اسپكتروفوتومتري جذب اتمي اندازه گيري شده است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد، همچنين از آزمون هاي كاي دو، تي دانشجويي، آناليز واريانس، من ويتيني و اسپرمن هم استفاده شد.
نتايج: ميانگين سطح سرمي روي در مادران و بند ناف نوزادان در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۶٫۳۵±۲٫۰۹ و ۱۲٫۷۷±۳۸۳۱ و ۷٫۵۷±۱٫۷۵ و ۱۳٫۱۸±۲٫۶۹ ميكرومول بر ليتر بود (P<0.05). ميانگين سطح سرمي مس مادران و بند ناف در گروه مورد به ترتيب ۲۱٫۰۹±۵٫۳۴ و ۳٫۶۵±۲٫۰۴ ميكرومول بر ليتر و در گروه شاهد به ترتيب ۲۱٫۸۲±۴٫۴۵ و ۵٫۴۲±۱٫۵۴ ميكرومول بر ليتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که سطح سرمي روي کمتر از ۶٫۴ ميكرومول بر ليتر ريسک تولد نوزاد کم وزن را حدود ۴ برابر افزايش مي دهد (P<0.05) و وزن کم مادران نيز خطر تولد نوزاد کم وزن رابالا مي برد (P<0.05).