مقاله ارتباط بين سطح سرمي کروم با ميزان مالون دي آلدهيد سرمي در افراد مبتلا به ديابت نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين سطح سرمي کروم با ميزان مالون دي آلدهيد سرمي در افراد مبتلا به ديابت نوع دو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله کروم
مقاله مالون دي آلدهيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: مهتدي نيا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: علي عسگرزاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نومي گلزار سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي راد اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات نشان داده اند که ممکن است بين سطح سرمي کروم و ريسک فاکتورهاي بيماري ديابت ارتباطي وجود داشته باشد. اما اکثر اين مطالعات تنها بر روي نقش کروم در پيشگيري از مقاومت انسولين تمرکز کرده اند و تعامل بين کروم و آنتي اکسيدان ها ارزيابي نشده است. هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط بين ميزان سرمي کروم و سطح مالون دي الدهيد سرمي در افراد مبتلا به ديابت نوع دو مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهدي ۳۰ بيمار ۶۰-۳۰ سال مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه غدد بيمارستان سيناي تبريز و ۳۰ فرد سالم (همراه بيماران) مورد بررسي قرار گرفتند. از تمامي شرکت کنندگان نمونه خون اخذ و غلظت سرمي کروم و مالون دي الدهيد اندازه گيري گرديد و داده ها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و  t-testمورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: بين دو گروه از نظر سن، جنس و نمايه توده بدني (BMI) اختلاف آماري معني داري وجود نداشت. ميانگين سطح سرمي کروم در گروه ديابتي (۰٫۸۰±۰٫۲۸ mgr/dl) بطور معني داري پايين تر از گروه کنترل (۱٫۱۹±۰٫۳۳ mgr/dl) بود (p<0.001). سطح سرمي مالون دي آلدهيد  MDAدر گروه ديابتي ۸۸/۰±۰۲/۲ و در گروه کنترل ۱٫۱۳±۰٫۶۴ mmol/lit بود (P<0.001). آزمون همبستگي ارتباط معني داري را بين سطح سرمي کروم با غلظت MDA سرمي در اين افراد نشان نداد (P>0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه ارتباط معني داري بين سطح سرمي کروم با غلظت مالون دي آلدهيد سرمي در افراد ديابتي عليرغم کاهش معني دار غلظت سرمي کروم و افزايش معني دار غلظت سرمي MDA وجود نداشت.