مقاله ارتباط بين سلامت رواني و استفاده از شيوه هاي سازگاري در والدين کودکان مبتلا به تالاسمي و هموفيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين سلامت رواني و استفاده از شيوه هاي سازگاري در والدين کودکان مبتلا به تالاسمي و هموفيلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله والدين
مقاله کودک
مقاله تالاسمي
مقاله هموفيلي
مقاله سلامت روان
مقاله شيوه هاي سازگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبربگلو معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب پور زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: تالاسمي و هموفيلي از بيماري هاي مزمن و ارثي دوران کودکي مي باشد که مي تواند باعث آسيب جسمي، رواني و اجتماعي در خانواده و کودک شود. خانواده ها براي مقابله با اين مشکل از شيوه هاي سازگاري مختلفي استفاده مي کنند، لذا در اين مطالعه به بررسي ارتباط بين سلامت روان و استفاده از شيوه هاي سازگاري در والدين کودکان مبتلا به تالاسمي و هموفيلي پرداخته شده است.
مواد و روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي مي باشد که والدين ۶۸ کودک مبتلا به تالاسمي و هموفيلي مراجعه کننده به بيمارستان شهيد مدني خوي از طريق سرشماري انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسش نامه سلامت عمومي (GHQ) و شيوه هاي سازگاري مي باشد. براي تعيين روايي ابزار از اعتبار محتوي و پايايي از آزمون آلفا کرونباخ (آلفاي کرونباخ براي پرسش نامه سلامت عمومي برابر ۰٫۸۶ و پرسش نامه سازگاري برابر ۰٫۷۹) استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که سلامت رواني والدين (۴٫۱۵±۳۲٫۹۱) و استفاده از شيوه هاي سازگاري (۱۳٫۵±۵۱٫۸۵) در حد متوسط مي باشد. بيشترين شيوه هاي سازگاري مورد استفاده «جهت مشکلاتم به خدا توکل مي کنم» (۸۰٫۹ درصد) و “براي فائق آمدن بر مشکلاتم تلاش مي کنم” (۸۰٫۹ درصد) مي باشد. همچنين آزمون اسپيرمن رو نشان داد که بين سلامت رواني و استفاده از شيوه هاي سازگاري ارتباط مثبت و معني دار آماري وجود دارد (P<0.001، r=0.95).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج و با در نظر گرفتن اين نکته که نيازهاي رواني و اجتماعي والدين کودکان مبتلا به بيماري مزمن بيشتر از کودکان عادي است لازم است برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح بهداشت روان والدين و بيماران در نظر گرفته شود.