مقاله ارتباط بين سندرم آپنه خواب و سر درد صبحگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين سندرم آپنه خواب و سر درد صبحگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سردرد صبحگاهي
مقاله آپنه انسدادي خواب
مقاله آزمون خواب شبانه
مقاله شاخص اختلال تنفسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق نيت حقيقي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزه مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سندرم آپنه انسدادي هنگام خواب يک بيماري شايع در جامعه است. چندين مطالعه مطرح کرده اند که سردرد به خصوص سردرد صبحگاهي در بيماران دچار آپنه انسدادي شايع تر از افراد سالم است.
هدف: مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين سردرد صبحگاهي با سندرم آپنه خواب انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بر روي ۱۵۰ بيمار که جهت بررسي آپنه انسدادي خواب در درمانگاه نور تهران تحت آزمون خواب شبانه قرار گرفته بودند، انجام شد. از بيماران در مورد سابقه سردرد صبحگاهي پرسيده شد. بي خوابي و خواب آلودگي بيش از حد هنگام روز توسط پرسش نامه هاي استاندارد ((شاخص بي خوابي شبانه)) و ((شاخص خواب آلودگي اپورث)) بررسي شدند. نتايج آزمون خواب شبانه بيماران در دو گروه دچار سردرد صبحگاهي و بدون سردرد صبحگاهي مقايسه شدند. داده ها با آزمون هاي آماري تي و مجذور کاي تحليل شدند.
يافته ها: بيماران دچار سردرد صبحگاهي و بدون سردرد صبحگاهي از نظر شاخص هاي اختلال تنفسي، ميانگين اشباع اکسيژن خون شرياني شبانه و کفايت خواب تفاوتي با هم نداشتند. سردرد در زنان بيش تر از مردان اتفاق مي افتاد. زمان کلي خواب در بيماران دچار سردرد کم تر از بيماران بدون سردرد (P<0.05) و بي خوابي شکايت شايعي در اين بيماران بود. ارتباط آماري معني داري بين خواب آلودگي بيش از حد روزانه و سردرد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، کاهش اشباع اکسي‍ژن خون شبانه نمي تواند علتي براي شيوع بالاي سردرد در بيماران دچار آپنه خواب باشد.