مقاله ارتباط بين سندرم متابوليک و لپتين سرم در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين سندرم متابوليک و لپتين سرم در سالمندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله سندرم متابوليک
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعارفين مژده
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپناهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بادامچي زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي ارتباط بين سندرم متابوليک، مقاومت به انسولين و لپتين در زنان سالمند هدف پژوهش حاضر است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، از ميان ۲۲۵ فرد ۶۰ ساله يا بالاتر ساکن آسايشگاه کهريزک که به صورت تصادفي جزو ليست احتمالي شرکت کنندگان در مطالعه قرار گرفتند، ۱۳۳ نفر (۵۶ مرد و ۷۷ زن) به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي وارد مطالعه شدند. فشارخون سيستولي، دياستولي و مقادير ناشتاي تري گليسريد، کلسترول تام، HDL و لپتين سرم اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين سني مردان و زنان سالم به ترتيب ۷۶٫۸۸±۶٫۵۶ و ۷۹٫۴۹±۷٫۹۶ سال و در مبتلايان به سندرم متابوليک ۷۱٫۰۰±۵٫۱۹ و ۷۷٫۹۴±۷٫۲۴ سال بود. از بين ۱۳۳ فرد مورد مطالعه ۱۵ مرد و ۳۴ زن به سندرم متابوليک مبتلا بودند. در مردان و زنان، همبستگي معنادار قوي بين لپتين سرم و سندرم متابوليک و نمايه توده بدن وجود داشت (P<0.001 در همه موارد، در مردان rIDF=0.54، و در زنان rIDF=0.46، rIDF=0.49). از ميان اجزاي سندرم متابوليک تنها دور کمر با لپتين سرم همبستگي مشابهي در هر دو جنس نشان داد (P<0.001، در مردان r=0.68 و در زنان r=0.48). در مردان و زنان ارتباط بين سندرم متابوليک و لپتين سرم پس از مشابه سازي اجزاي سندرم متابوليک همبستگي معنادار نشان داد (P<0.05). اما پس از مشابه سازي بر اساس دور کمر اين ارتباط معنادار نبود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط بين سندرم متابوليک و لپتين احتمالا به واسطه دور کمر است.