مقاله ارتباط بين شاخص محتواي کلروفيل و عملکرد دانه گندم تحت شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۸ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين شاخص محتواي کلروفيل و عملکرد دانه گندم تحت شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله شاخص محتواي کلروفيل
مقاله عملکرد دانه
مقاله کلروفيل متر دستي
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي پور مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: فتوت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جباري فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گيري محتواي نسبي کلروفيل (SPAD) معيار مناسبي در برنامه هاي اصلاحي در جهت افزايش ميزان فتوسنتز برگ به شمار مي آيد. ۱۰ ژنوتيپ گندم در گلدان هايي تحت سطوح مختلف آبياري جهت بررسي ارتباط بين شاخص محتواي کلروفيل و عملکرد در شرايط تنش خشکي رشد يافتند. به گلدان ها ماده غذايي حاوي نيتروژن کافي داده شد. الگوي کاهش محتواي نسبي کلروفيل برگ براي ارقام در شرايط تنش خشکي متفاوت بود و مطالعه ژنوتيپ ها آنها را به ۳ گروه مجزا طبقه بندي کرد. پيري در ۳ گروه دوم در زمان بندي مشخصي در زمان پر شدن دانه آغاز شد، سپس اين فرايند بطور سريع تري ادامه يافت. عملکرد اين گروه در شرايط تنش خشکي کاهش چشمگيري نداشت. همچنين محتواي نسبي کلروفيل در بسياري از مراحل اندازه گيري در زمان پر شدن دانه همبستگي مثبت و معني داري با عملکرد و اجزا آن در رژيم هاي مختلف آبياري داشت.