مقاله ارتباط بين شاخص هاي خوني ناقلان آلفا تالاسمي با نوع جهش هاي ژني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين شاخص هاي خوني ناقلان آلفا تالاسمي با نوع جهش هاي ژني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلفا تالاسمي
مقاله جهش ژني
مقاله اندكس هاي خوني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده وصال رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قلي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: درخشنده پيكر پوپك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تالاسمي به عنوان يكي شايعترين بيماري تك ژني در ايران و جهان به حساب مي آيد. اين بيماري در سطح مولكولي هتروژن بوده و تا كنون علاوه بر حذف هاي بزرگ، بيش از پنجاه جهش نقطه اي مختلف براي اين بيماري در سراسر دنيا شناخته شده است. در اين تحقيق ارتباط بين شاخص هاي خوني ناقلان آلفا تالاسمي ونوع جهش انان مورد بررسي قرار گرفت.
روش كار: با توجه به اينكه شاخص اصلي خوني ناقلان آلفا تالاسمي نسبت به افراد سالم، كاهش ميزان MCV وMCH  مي باشد اين تحقيق و بر روي ۲۰۸ كروموزم (به ترتيب ۳۳ ناقل آلفا تالاسمي استان خوزستان و ۷۱ ناقل آلفا تالاسمي استان خراسان) انجام گرفت. ناقلان بين ۲۰ تا ۴۰ سال سن داشته اند و با هم وابستگي فاميلي نداشتند.
نتايج: تنها يك نوع جهش ao بدست آمد (MED). اين جهش در ۲٫۹% جمعيت مورد مطالعه ديده شد. ناقلان اين جهش از متوسط MCV معادل ۶۳٫۹۰ fL برخورداربودند. اين در حالي بود كه ناقلان آلفا تالاسمي با ساير هشت جهش يافت شده a+ (درمجموع ده ژنوتيپ)، داراي MCV  بالاتري نسبت به گروه قبلي بودند (۷۷٫۲>MCV>68.4).
نتيجه گيري: نتايج تعيين كننده ارتباط مستقيم بين MCV و MCH با شدت جهش (a+ و ao) ميباشد علاوه بر آن ميزان  MCVو MCH در ناقلان آلفا تالاسمي مي تواند بعنوان يك الگوي با ارزش، جهت تشخيص سريع نوع جهش در جمعيت ايران به كار برده شود.