مقاله ارتباط بين شرايط ارگونومي و محيطي کلاس هاي درس با احساس درد در دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳۶ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين شرايط ارگونومي و محيطي کلاس هاي درس با احساس درد در دانش آموزان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگونومي
مقاله دانش آموز
مقاله درد
مقاله مدرسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خمري عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: افروز مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مدرسه محيطي براي شكوفايي استعداد دانش آموزان است، اما بي توجهي به عوامل ارگونومي، سلامتي دانش آموزان را تحت تاثير قرار مي دهد و آنها را در بزرگ سالي با ناراحتي مواجه مي کند.
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين شرايط ارگونوميکي و محيطي کلاس هاي درس با احساس درد در دانش آموزان انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي تعداد ۴۴۲ دانش آموز پسر مقطع ابتدايي (۶ تا ۱۱ ساله) شهر زاهدان در سال ۱۳۸۶ به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. نوع، وزن و روش حمل کيف، وزن بدن و احساس درد در اعضاي مختلف بدن آنها در پرسش نامه ثبت شدند. اين متغيرها با استفاده از متر نواري، ترازو، فتومتر، صداسنج و پرسش نامه ارزيابي شد و داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون مجذور کاي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: وزن کيف و محتويات داخل آن در %۳۰٫۶۸ دانش آموزان بيش از %۱۰ وزن خود آنها بود. %۵۹٫۳ دانش آموزان کيف را با پشت خود حمل مي کردند. %۸۳٫۵ دانش آموزان از کوله پشتي و بقيه از انواع ديگر كيف ها استفاده مي كردند. %۳۶٫۹ دانش آموزان از درد شانه، %۲۶٫۷ از درد زانو و %۲۰٫۸ از درد پشت شکايت داشتند. رابطه معني داري بين روش حمل کيف و درد شانه، مچ دست و قسمت تحتاني و فوقاني پشت مشاهده نشد. ولي بين نوع کيف مورد استفاده با درد مچ دست ارتباط  معني داري مشاهده شد (P=0.039).
نتيجه گيري: آموزش و توجه به اصول ارگونومي در طراحي کلاس ها، نوع و وزن کيف دانش آموزان ضرورت دارد. اگرچه تاثير عوامل فوق در درد اعضاي بدن در کوتاه مدت محسوس نيست، ولي در درازمدت تاثير نامطلوبي خواهد داشت.