مقاله ارتباط بين شناخت بيماران ديابتي از اهميت بيماري و نحوه مراقبت و پي گيري عوارض ناشي از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۳۴ تا ۳۴۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين شناخت بيماران ديابتي از اهميت بيماري و نحوه مراقبت و پي گيري عوارض ناشي از آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت قندي
مقاله شناخت
مقاله مراقبت
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خمسه محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: ملك مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي گيتا
جناب آقای / سرکار خانم: خداكريم سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ديابت نوع دو، يک اختلال متابوليک است. عوامل محيطي و آگاهي افراد نقش مهمي در بروز عوارض مزمن آن دارد. هدف از اين مطالعه ارتباط شناخت بيماران از اهميت بيماري برنحوه مراقبت و پي گيري از عوارض بيماري بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي، بر روي ۱۹۴ نفر بيمار ديابتي نوع دو مراجعه کننده به انستيتو غدد دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال ۱۳۸۸ انجام شد. اطلاعات به کمک پرسش نامه اي مشتمل بر مشخصات فردي، روي کرد فرد در مورد پي گيري عوارض، کنترل قند، شناخت بيماران از اهميت بيماري جمع آوري شد. سطح شناخت به صورت خوب، متوسط و ضعيف بر اساس امتيازات کسب شده در سوالات تعيين گرديد.
يافته ها: از ۱۹۴ بيمار ۷۷ نفر (%۳۹٫۷) مرد و ۱۱۷ نفر (%۶۰٫۳) زن بودند. ميانگين سني افراد ۱۰٫۱۷±۵۲٫۱۸ سال بود. %۶۹٫۲ بيماران معني واژه هموگلوبين گليکوزيله را نمي دانستند. تمايل بيماران براي مشارکت در تصميم گيري هاي مربوط به نوع درمان در %۷۱٫۴ افراد خوب بود و به خوبي مي دانستند که با شروع انسولين، کنترل بيماري بهتر مي شود. %۶۸٫۹ بيماران پي گيري منظم از نظر عوارض چشمي، ۵۱% از نظر عوارض قلبي داشتند. کم ترين ميزان پي گيري در مورد عارضه پاي ديابتي بود. هم چنين ارتباط معناداري بين شناخت بيماران و ميزان هموگلوبين گليکوزيله مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با افزايش ميزان شناخت مبتلايان به ديابت از اهميت بيماري، روي کرد آنان نسبت به پي گيري منظم از نظر عوارض بيماري به خصوص عوارض قلبي، چشمي، کليوي اصلاح مي گردد. در حالي که وضعيت کنترل متابوليک بيماران ارتباطي با ميزان شناخت آن ها از اهميت بيماري نداشته است.