مقاله ارتباط بين شيوه هاي فرزندپروري مادر و فرزندپروري ادراک شده با مکان کنترل و خودپنداره فرزندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين شيوه هاي فرزندپروري مادر و فرزندپروري ادراک شده با مکان کنترل و خودپنداره فرزندان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه هاي فرزندپروري
مقاله اقتدار منطقي
مقاله استبدادي
مقاله آزادگذاري
مقاله ادراک فرزندان
مقاله مکان کنترل
مقاله خودپنداره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبدلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كديور پروين
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط بين شيوه هاي فرزندپروري مادر (اقتدار منطقي، استبدادي، آزادگذاري) و ادراک فرزند از آن شيوه ها با مکان کنترل و خودپنداره فرزندان در شهر تهران، انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش را دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي شهر تهران در سال تحصيلي ۸۱-۸۰ و همچنين مادران آنها كه داراي حداقل تحصيلات پنجم ابتدايي و بالاتر بوده اند، تشكيل مي دهد. تعداد ۳۸۸ نفر دانش آموز و مادران آنان به صورت تصادفي چند مرحله اي به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند. روش پژوهش از نوع همبستگي است. پرسشنامه اقتدار والدين بوراي (۳۰ سوال)، پرسشنامه سبکهاي فرزندپروري ادراک شده مکلون و مررل (۱۸ سوال)، مقياس مکان کنترل نوويکي و استريکلند (۴۰ سوال) و آزمون خودپنداره تنسي (۸۴ سوال) اجرا شد. نتايج نشان داد که بين شيوه هاي فرزندپروري مادر با مکان کنترل و خودپنداره رابطه معناداري وجود ندارد (P>0.05). اما بين ادراک دانش آموزان از شيوه هاي فرزندپروري مادر (اقتدار منطقي، استبدادي، آزادگذاري) با مکان کنترل و خودپنداره رابطه معناداري مشاهده شد (P<0.0001). يافته ها نشان داد که ادراک فرزندان از شيوه هاي فرزندپروري به عنوان يک عامل اثرگذار بيروني قدرت تبيين بهتري براي شکل گيري مکان کنترل و خودپنداره فرزند در مقايسه با نگرش مادر به اين شيوه ها مي تواند داشته باشد.