مقاله ارتباط بين غلظت آلاينده هاي استنشاقي دي اکسيد نيتروژن، دي اکسيد گوگرد، منواکسيد کربن و عملکرد ريوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين غلظت آلاينده هاي استنشاقي دي اکسيد نيتروژن، دي اکسيد گوگرد، منواکسيد کربن و عملکرد ريوي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلاينده هاي استنشاقي
مقاله شاخص کيفيت هوا
مقاله عملکرد ريوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: فاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: بختيار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آلاينده هاي استنشاقي نقش مهمي در بيماري هاي ريوي دارند. اين مطالعه با هدف بررسي سطح آلاينده هاي استنشاقي دي اکسيد نيتروژن، دي اکسيد گوگرد، منواکسيد کربن در اراک (شهر صنعتي و آلوده) و خمين (غير صنعتي و غير آلوده) و تعيين چگونگي اثر آن بر عملکرد ريه در مقطع زمان اسپيرومتري انجام شد.
روش بررسي: دو شهر اراک و خمين به ترتيب به ده و پنج منطقه تقسيم و آلاينده هاي استنشاقي دي اکسيد نيتروژن، دي اکسيد گوگرد و منواکسيد کربن اندازه گيري شدند. همزمان به طور تصادفي در فصول مختلف سال ۵۲۲ نفر از بالغ غير سيگاري خمين و ۵۴۷ نفر از اراک انتخاب و از آنان اسپيرومتري به عمل آمد و از شاخص کيفيت هوا (PSI=Poliution standard index) براي ارزيابي کيفيت هوا استفاده شد. ميانگين غلظت آلاينده ها و شاخص پراکندگي ظرفيت هاي ريوي با آزمون هاي آماري آناليز رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين
PSI  اراک ۱۰۱٫۸۳±۱۴٫۵۴ و خمين ۸۹٫۱۷±۱۸٫۵۸ بود (P<0.05). حداکثر جريان بازدمي (PEF) و ظرفيت حياتي فعال (FVC) در اراک به طور معني داري کمتر از خمين بود (P<0.05). ميانگين غلظت مونواکسيد کربن (CO)، دي اکسيد گوگرد (SO2) و دي اکسيد نيتروژن (NO2) در اراک بالاتر از خمين بوده و اين افزايش در مورد CO و SO2 معني دار بود (P<0.001). در تعداد کل نمونه آلاينده هاي CO،SO2  و NO2 ارتباط معني داري بين ميانگين ظرفيت حياتي (P<0.001) VC و (P<0.05) FVC با غلظت SO2 و PEF با NO2 وجود داشت (P<0.001). در اراک رابطه ميزان پيش بيني شده FVC با غلظت CO معکوس و معني دار بود (P=0.03).
نتيجه گيري: با توجه به بالاتر بودن غلظت آلاينده هاي NO2،SO2  و CO در شهراراک نسبت به خمين تاثير آلاينده هاي فوق بر شاخص هاي اسپيرومتري افراد سالم غير سيگاري متفاوت مي باشد. در اراک رابطه ميزان پيش بيني شده FVC با غلظت CO معکوس و معني دار بوده، لذا توصيه مي شود که آلاينده هاي مذکور و منابع آنها ساليانه مورد پايش قرار گيرد.