مقاله ارتباط بين غلظت روي و لپتين سرم در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۵۶ تا ۶۶۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين غلظت روي و لپتين سرم در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله روي
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله زنان يائسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدير مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورپور مهكامه
جناب آقای / سرکار خانم: سپندي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لپتين، هورمون ترشح شده از سلول هاي چربي است كه هوموستاز انرژي را از طريق كاهش دريافت غذا و افزايش مصرف انرژي كنترل مي كند. عنصر روي نيز نقش مهمي در تنظيم اشتها عهده دارد. كمبود روي اشتها را كاهش و مكمل روي آن را افزايش مي دهد. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط روي و لپتين سرم در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي و توصيفي تحليلي است كه در ۴۵ زن ديابتي و ۴۵ زن سالم با محدوده سني ۶۰-۴۵ سال و نمايه توده بدن (BMI) 30-25 كيلوگرم بر متر مربع انجام شد. روي سرم، لپتين سرم، فاكتور نكروز كننده تومور (TNF-a) و اينترلوكين-(IL-6) 6 در هر دو گروه اندازه گيري شدند. از آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين متغيرها و از آزمون رگرسيون خطي براي بررسي همبستگي متغيرها در دو گروه استفاده شد.
يافته ها: بررسي همبستگي بين روي با لپتين سرم نشان داد كه بين روي و لپتين در گروه زنان بزرگسال ديابتي ارتباط معكوس (r=-0.14) و در گروه زنان بزرگسال سالم ارتباط مستقيم (r=0.10) وجود داردكه در هر دو گروه اين ارتباط از نظر آماري معني دار نيست. متغيرهاي IL-6 و TNF-a بر ارتباط بين روي و لپتين در دو گروه زنان بزرگسال ديابتي و سالم تاثير معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر، بين روي و لپتين در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد. به نظر مي رسد مطالعه هاي بيشتري در اين زمينه بايد انجام شود.