مقاله ارتباط بين كم خوني فقر آهن و بيماري ميگرن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك مغز و اعصاب بيمارستان آيت اله كاشاني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين كم خوني فقر آهن و بيماري ميگرن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك مغز و اعصاب بيمارستان آيت اله كاشاني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كم خوني فقرآهن
مقاله سردرد ميگرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيواني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي فر شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: آويژگان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ميگرن يكي از اشكال شايع سردرد مي باشد. علت و مكانيسم اين بيماري مشخص نيست. كم خوني فقرآهن يكي از علل شناخته شده سردرد مي باشد ولي ارتباط آن با سردرد ميگرني مشخص نيست. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين كم خوني فقر آهن و بيماري سردرد ميگرن صورت گرفته است.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع مورد ـ شاهدي تحليلي مي باشد كه جامعه مورد پژوهش آن را زنان سنين باروري ۴۵ ـ۱۵ سال مراجعه كننده به كلينيك مغز و اعصاب آيت اله كاشاني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد تشكيل داده اند. گروه شاهد (۱۰۰نفر) بيماراني بودند كه سردرد غيرميگرني داشتن دو گروه مورد (۱۰۰ نفر) مبتلا به سردرد ميگرني بودند. روش نمونه گيري از نوع آسان بود. و با تكميل پرسشنامه (معيارهاي استاندارد شده انجمن بين المللي سردردInternational Headache Society (IHS) ) و علايم باليني كم خوني فقر آهن) با نظر نورولوژيست صورت گرفته است. سپس بيمار ا ن جهت آزمايش خون (شمارش كامل سلول هاي خون Complete Blood Count (CBC)  و فريتينFerritin ) فرستاده شدند تا با نظر هماتولوژيست از نظر كم خوني فقر آهن نيز بررسي شوند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي مجذور كاي و t مستقل مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: از صد نفر بيمار گروه مورد ۱۵ بيمار مبتلا به كم خوني فقرآهن و از صد نفر بيمار گروه شاهد ۶ بيمار مبتلا به كم خوني فقر آهن بودند و بين كم خوني فقر آهن و سردرد ميگرن ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه بيانگر ارتباط بين كم خوني فقرآهن و بيماري ميگرن بوده، لذا با استفاده از يك مطالعه آينده نگر و تجويز داروي آهن، درمان كم خوني فقرآهن مي تواند به عنوان جزء مهمي از درمان ميگرن پيشنهاد شود.