مقاله ارتباط بين لپتين سرم با انرژي دريافتي از درشت مغذي ها و محيط دور کمر در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين لپتين سرم با انرژي دريافتي از درشت مغذي ها و محيط دور کمر در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله انرژي دريافتي
مقاله محيط دور کمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدير مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدرزاده يگانه هاله
جناب آقای / سرکار خانم: سپندي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورپور مهكامه
جناب آقای / سرکار خانم: رجب اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: چمري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هورمون لپتين، نقش مهمي در حفظ تعادل انرژي در بدن دارد که با واسطه اثرگذاري بر تنظيم اشتها و متابوليسم انرژي رخ مي دهد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين لپتين با انرژي دريافتي، انرژي دريافتي از درشت مغذي ها و محيط دور کمر در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ انجام شد.
روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي تحليلي مي باشد. در اين مطالعه ۴۵ زن ديابتي و ۴۵ زن سالم با محدوده سني ۶۰-۴۵ سال و نمايه توده بدن  25-30 kg/m2 (BMI)شرکت کردند. ميزان قندخون ناشتا، لپتين و محيط دور کمر در هر دو گروه اندازه گيري شد. ميزان انرژي دريافتي و درصد انرژي دريافتي از کربوهيدرات ها و چربي ها با استفاده از سه روز يادآمد خوراک ۲۴ ساعته در دو گروه فوق تعيين گرديدند.
يافته ها: در هر دو گروه، لپتين با انرژي دريافتي و درصد انرژي دريافتي از کربوهيدرات ارتباط مستقيم و با درصد انرژي دريافتي از چربي ارتباط معکوس نشان داد که فقط ارتباط بين لپتين با درصد انرژي دريافتي از چربي در گروه زنان سالم از نظر آماري معني دار بود (r=-0.3، P=0.04). همچنين بين لپتين و محيط دور کمر در زنان ديابتي و سالم ارتباط مستقيم معني داري مشاهده شد (به ترتيب r=0.59، r=0.55، P<0.001).
نتيجه گيري: در زنان يائسه ديابتي، بين لپتين سرم با انرژي دريافتي و درصد انرژي دريافتي از درشت مغذي ها ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد در حالي که لپتين با محيط دور کمر ارتباط مستقيم معني داري را نشان داد.