مقاله ارتباط بين لپتين سرم با عوامل التهابي و استرس اکسيداتيو در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۷۱ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين لپتين سرم با عوامل التهابي و استرس اکسيداتيو در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله عوامل التهابي
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدير مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورپور مهكامه
جناب آقای / سرکار خانم: سپندي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: رجب اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هورمون لپتين توسط سلول هاي بافت چربي سنتز مي شود و در تنظيم متابوليسم انرژي، ذخاير بافت چربي و وزن بدن نقش مهمي دارد. TNF-a و IL-6 سيتوکين هايي هستند که با نمايه توده بدن و مقاومت به انسولين ارتباط دارند. هم چنين افزايش پراکسيداسيون ليپيد در بيماران ديابتي باعث توليد مالون دي آلدئيد(MDA)  مي شود. برخي مطالعه ها نشان داده اند که بين لپتين با TNF-a،IL-6  و MDA ارتباط وجود دارد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين لپتين با عوامل التهابي (TNF-a و IL-6) و استرس اکسيداتيو (MDA) در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي – تحليلي است که در ۴۵ زن ديابتي و ۴۵ زن سالم با محدوده سني ۶۰-۴۵ سال و نمايه توده بدن (BMI) 30-25 كيلوگرم بر مترمربع انجام شد. ميزان قند خون ناشتا، لپتين، TNF-a و IL-6 و MDA در هر دو گروه اندازه گيري شدند. از آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين و از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي همبستگي متغيرها در دو گروه استفاده شد.
يافته ها: بين لپتين و MDA در زنان بزرگسال ديابتي ارتباط آماري معني داري وجود ندارد (r=0.04). بين لپتين و IL-6 و TNF-a در زنان بزرگسال ديابتي ارتباط آماري معني داري وجود ندارد (به ترتيب  r=-0.06و r=0.2).
نتيجه گيري: بين لپتين سرم با عوامل التهابي (TNF-a و IL-6) و استرس اکسيداتيو (MDA) در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ ارتباط آماري معني دار مشاهده نشد.