مقاله ارتباط بين مصرف نوشيدني هاي شيرين با پرفشاري خون و سطح اسيداوريک سرم: مروري بر شواهد اپيدميولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين مصرف نوشيدني هاي شيرين با پرفشاري خون و سطح اسيداوريک سرم: مروري بر شواهد اپيدميولوژيک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوشيدني
مقاله اسيد اوريک
مقاله فروکتوز
مقاله فشارخون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي سميه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فشارخون بالا، شايع ترين عامل خطرساز براي بيماري هاي قلبي عروقي است. در بطن گذر تغذيه اي رژيم غذايي ايرانيان طي چند دهه اخير، مصرف نوشيدني هاي شيرين نيز افزايش چشم گيري يافته است، لذا هدف از بررسي حاضر، مروري بر پژوهش هاي انجام شده در زمينه ارتباط بين دريافت نوشيدني هاي شيرين شده قندي با خطر پرفشاري خون مي باشد.
روش ها: به اين منظور از جستجو در Pub Med بين سال هاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۹ با کليد واژه هاي  Sugar Sweetened Beverages(SSB), Blood pressure, Hypertension, Uric acid, Cardiovascular disease  و Soft drink استفاده شد. مطالعات حيواني و انساني با طراحي مقطعي، آينده نگر و کارآزمايي هاي باليني در اين بررسي وارد شدند.
يافته ها: بنابر نتايج، در اغلب مطالعات افزايش مصرف نوشيدني هاي شيرين با افزايش فشارخون سيستولي، دياستولي و نيز پيشرفت پرفشاري خون همراه بود. مصرف SSB ها مي تواند از طريق افزايش برون ده قلبي، سطح تري گليسريد پلاسما، مقاومت انسوليني، خطر چاقي، استرس اکسيداتيو و سطح اسيداوريک سرم، موجب افزايش فشارخون افراد گردد. به نظر مي رسد SSB ها به واسطه دارا بودن فروکتوز، موجب افزايش سطح اسيد اوريک سرم مي گردند. البته ميزان افزايش اسيد اوريک سرم با مصرف SSB ها در مطالعات متعدد در مردان بيشتر از زنان بوده است. برخلاف نوشابه هاي رژيمي، تنها مصرف SSB ها با افزايش خطر “هايپراوريسميا” که خود پيشگويي کننده پرفشاري خون است، همراه بود.
نتيجه گيري: يافته هاي موجود حاکي از وجود ارتباط مثبت بين مصرف SSB ها با افزايش فشارخون سيستميک مي باشد. بهتر است مطالعات آينده به شناسايي سازوکارهاي مربوطه بپردازند.