مقاله ارتباط بين مقادير بيلي روبين و آلفا فتوپروتئين سرمي در ۱۰۰ نوزاد مبتلا به هيپربيلي روبينمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين مقادير بيلي روبين و آلفا فتوپروتئين سرمي در ۱۰۰ نوزاد مبتلا به هيپربيلي روبينمي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلفا فتوپروتئين
مقاله ايکتر نوزادي
مقاله بيلي روبين
مقاله هايپر بيلي روبينمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح زاده فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفتحي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزارحيمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شرقي افشان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از بيماريهايي که در نوزادان در اولين روزهاي بعد از تولد عارض مي شود زردي است که به علت تجمع بيلي روبين مي باشد. AFP (Alpha – Fetoprotein) پروتئيني است که در دوران جنيني از کيسه زرده و کبد ترشح شده و نقشهاي فيزيولوژيک زيادي دارد و مقدار آن در دوران بارداري افزايش و بعد از تولد مقدار آن به سرعت کاهش مي يابد. در اين مطالعه ارتباط بين مقدار AFP و هايپربيلي روبينمي در ۱۰۰ نوزاد طبيعي مبتلا به زردي بررسي شده است.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي، ۱۰۰ نوزاد ترم سالم با علایم زردي پاتولوژيک به روش نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه شدند همگي کمتر از ۲۸ روز سن داشتند. کليه نوزادان زردي فيزيولوژيک تشديد شده داشته و جهت فتوتراپي بستري شده بودند و در صورت داشتن علایم ديگر مثل سپسيس از مطالعه حذف شدند. بعد از تکميل کردن چک ليست مقادير بيلي روبين و AFP همزمان اندازه گيري شد و نتايج بوسيله نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۳ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ۶۶ پسر و ۳۴ نوزاد دختر وارد مطالعه شدند. در اين مطالعه ارتباط معني داري بينAFP  و متغير هاي سن، جنس، گروه هاي خوني و وزن زمان تولد نوزادان يافت نشد. همچنين با استفاده از آزمون همبستگي پير سون هيچ ارتباط خطي معني داري بين مقادير AFP و بيلي روبين توتال در نوزادان به دست نيامد (r=0.016).
نتيجه گيري: هيچ ارتباط معني داري بين مقادير سرمي AFP و بيلي روبين، سن، جنس، وزن زمان تولد، گروه خوني نوزاد وجود نداشت.