مقاله ارتباط بين مهارت هاي رواني، هوش هيجاني و مولفه هاي آن با انگيزه موفقيت ورزشي در ورزشکاران مرد شهرستان شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين مهارت هاي رواني، هوش هيجاني و مولفه هاي آن با انگيزه موفقيت ورزشي در ورزشکاران مرد شهرستان شيراز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه موفقيت ورزشي
مقاله ورزشکاران ورزش هاي انفرادي و گروهي
مقاله مهارت هاي رواني و هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کجباف نژاد هادي
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ميرصلاح الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط بين مهارت هاي رواني، هوش هيجاني و مولفه هاي آن با انگيزه موفقيت ورزشي در ورزشکاران مرد باشگاه هاي شهرستان شيراز اجرا شده است. به منظور دستيابي به هدف پژوهش ازميان ورزشکاران مرد، تعداد ۴۰۰ ورزشکار به عنوان گروه نمونه به شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه هاي هوش هيجاني بار – اون، پرسشنامه مهارت هاي رواني ورزشکاران OTAWA-3 و پرسشنامه موفقيت ورزشي ترشر ورا برتز (۱۹۹۸) بوده است، (روايي و پايايي پرسشنامه ها محاسبه گرديده است که در سطح ۵٫۰ معنادار بوده اند). سوالاتي مبني بر اين که آيا بين مهارت هاي رواني و انگيزه موفقيت ورزشي ارتباط وجود دارد، آيا بين هوش هيجاني و مولفه هاي آن و انگيزه موفقيت ورزشي ارتباط وجود دارد. همچنين فرضيه ايي مبني بر اين که آيا ترکيبي از مهارت هاي رواني و مولفه هاي هوش هيجاني پيش بيني کننده انگيزه موفقيت ورزشي مي باشد مطرح و با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه بررسي و تحليل شد. نتايج به دست آمده حاکي از آن بود که بين مهارت هاي رواني وانگيزه موفقيت ورزشي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين بين هوش هيجاني کلي و انگيزه موفقيت ورزشي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد و از بين مولفه هاي هوش هيجاني مولفه هاي (اعتماد به نفس، همدلي، واقع گرايي و حل مساله) با انگيزه موفقيت ورزشي ارتباط مثبت و معنادار دارند و قادر به پيش بيني انگيزه موفقيت ورزشي بوده اند.