مقاله ارتباط بين ميزان روي سرم با فاکتورهاي التهابي و کنترل قندخون در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۷۸ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين ميزان روي سرم با فاکتورهاي التهابي و کنترل قندخون در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي
مقاله فاکتورهاي التهابي
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدير مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: صدرزاده يگانه هاله
جناب آقای / سرکار خانم: سپندي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورپور مهكامه
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: متابوليسم روي که يکي از ريز مغذي هاي ضروري است، در ديابت تغيير مي کند. مشخص شده که بين روي و هر دو نوع ديابت نوع ۱ و ديابت نوع ۲ ارتباط وجود دارد TNF-a و IL-6، فاکتورهاي التهابي هستند که با مقاومت به انسولين ارتباط دارند. برخي مطالعات نشان داده اند که بين روي و فاکتورهاي التهابي (TNF-a و IL-6) ارتباط وجود دارد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين روي با فاکتورهاي التهابي (TNF-a و IL-6) و کنترل قندخون (گلوکز و HbA1c)، بر روي زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ و سالم انجام شد.
روش ها: مطالعه حاضر، يک مطالعه مقطعي تحليلي مي باشد که بر روي ۴۵ زن ديابتي و ۴۵ زن سالم با محدوده سني ۶۰-۴۵ سال و نمايه توده بدن ۲۵-۳۰ kg/m2 (BMI) انجام شد. وضعيت قندخون (گلوکز وHbA1c  )، روي سرم، TNF-a و IL-6 در هر دو گروه اندازه گيري گرديد. از آزمون T مستقل براي مقايسه ميانگين و از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي همبستگي متغيرها در دو گروه استفاده شد.
يافته ها: بين سطح روي با مقادير IL-6 و TNF-a در زنان بزرگسال ديابتي ارتباط مستقيمي(به ترتيب r=0.28 و r=0.03) ديده شد که از نظر آماري معني دار نبود. همچنين بين سطح روي با سطح گلوکز و  HbA1cدر گروه زنان بزرگسال ديابتي رابطه معکوس (به ترتيب r=-0.06 و r=-0.07) وجود داشت ولي اين رابطه ها از نظر آماري معني دار نبودند.
نتيجه گيري: بين ميزان روي سرم با فاکتورهاي التهابي (TNF-aوIL-6 ) و قندخون (گلوکز وHbA1c ) در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ ارتباطي معني دار مشاهده نشد.