مقاله ارتباط بين نحوه تغذيه در دو سال اول زندگي و ديابت نوع يک و برخي عوامل موثر بر آن در کودکان ۱۵-۲ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين نحوه تغذيه در دو سال اول زندگي و ديابت نوع يک و برخي عوامل موثر بر آن در کودکان ۱۵-۲ ساله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع يک
مقاله شير مادر
مقاله اضافه وزن مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر اساس برخي پژوهش ها، مصرف کافي شير مادر، مي تواند از ايجاد عفونت در سلول هاي بتاي پانکراس و بروز ديابت نوع يک جلوگيري کند. پژوهش کنوني، به شيوه مورد ـ شاهدي با هدف بررسي رابطه ديابت نوع يک با نحوه تغذيه در دو سال اول زندگي و برخي عوامل جمعيت شناسي انجام گرفت.
مواد و روش ها: ۱۰۰ کودک مبتلا به ديابت نوع يک (مراجعه کننده به انجمن ديابت ايران) و ۲۰۰ کودک غيرديابتي (مقطع ابتدايي و راهنمايي مناطق ۳، ۴ و ۷ آموزش و پرورش شهر تهران) بر اساس روش نمونه گيري آسان در اين بررسي شرکت کردند. داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسش نامه داده هاي تغذيه اي و آمارنگاري که توسط مادران اين کودکان تکميل مي شد، به دست آمد و براي محاسبه نسبت شانس تعديل شده از رگرسيون لجستيک استفاده شد.
يافته ها: درصد کودکاني که کمتر از ۴ ماه به طور انحصاري از شير مادر استفاده مي کردند، در گروه ديابتي به طور معني داري بالاتر بود (P=0.008،OR=5.60 ). درصد مادراني که اضافه وزن آن ها در بارداري کمتر از ميانگين (۱۰٫۷۵ کيلوگرم) بود، به طور معني داري در گروه غير ديابتي بيشتر بود (P=0.04،OR=0.52 ). از نظر مصرف شير گاو پيش از يک سالگي، تفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بر اساس پژوهش کنوني، تغذيه انحصاري با شيرمادر به مدت کمينه ۴ ماه و اضافه وزن کمتر مادر در طول بارداري، از بروز ديابت نوع يک در کودکان پيشگيري مي کند، در حالي که معرفي زود هنگام تغذيه تکميلي، مصرف شير گاو و بالا بودن وزن تولد، در گسترش ديابت نوع يک، نقشي ندارد.