مقاله ارتباط بين نشانگرهاي RAPD و حساسيت پايه اي به تريفلوميزول در جدايه هاي فوزاريوم عامل پوسيدگي طوقه برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين نشانگرهاي RAPD و حساسيت پايه اي به تريفلوميزول در جدايه هاي فوزاريوم عامل پوسيدگي طوقه برنج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت پايه اي
مقاله تريفلوميزول
مقاله Fusarium
مقاله RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: ظفري دوستمراد
جناب آقای / سرکار خانم: پاداشت دهكايي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سه گونه Fusarium fujikuroi، F. proliferatum و F. verticillioides به عنوان عامل پوسيدگي طوقه برنج در مناطق مختلف معرفي شده اند. جهت پيگيري ايجاد مقاومت به قارچ کش جديد در جدايه هاي قارچ عامل بيماري، يافتن حساسيت پايه اي، قبل از کاربرد در سطح مزرعه الزامي مي باشد. تنوع ژنتيکي به عنوان يکي از عوامل اصلي تفاوت در حساسيت پايه اي به قارچ کش ها شناخته شده است. در اين پژوهش، حساسيت پايه اي ۴۶ جدايه قارچ هاي عامل بيماري به قارچ کش تريفلوميزول در محيط کشت PSA حاوي غلظت هاي مختلف از ماده موثره اين قارچ کش مورد مطالعه قرارگرفت و سپس EC50 و MIC قارچ کش براي هرکدام از جدايه ها محاسبه شد. ۲۱ جدايه منتخب، متعلق به سه جمعيت آميزشي (گونه) مختلف، جهت بررسي هاي مولکولي با استفاده از نشانگرهاي RAPD مقايسه شدند. نتايج نشان داد که جدايه هاي مختلف بر اساس هم پوشاني حدود اطمينان ۹۵ درصد EC50، در ۴ گروه قرار گرفته و تنها دو جدايه، حساسيت کمتري نسبت به اين قارچ کش داشتند. در دندروگرام به دست آمده از نشانگرهاي RAPD، جدايه هاي با EC50 بالاتر، حساس ترين و کم ترين حساسيت جدايه ها، تفاوت بيشتري با سايرجدايه ها نشان دادند. جدايه هاي F. fujikuroi نيز از لحاظ شاخص MIC تمايز جالب توجهي نشان دادند. تفاوتي که با استفاده از نشانگرهاي RAPD در بين جدايه ها مشاهده شد، اثبات کرد که تفاوت در حساسيت پايه اي به تريفلوميزول، ناشي از تنوع ژنتيکي است.