مقاله ارتباط بين نظام راهبري و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين نظام راهبري و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت سود
مقاله نظام راهبري شركت
مقاله مديران غيرموظف
مقاله اندازه هيات مديره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب صالحي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رابطه بين كيفيت سود و برخي از ويژگي هاي هيات مديره (به عنوان اصلي ترين سازوکار نظام راهبري شرکت) در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. اين ويژگي ها شامل تفکيک پست مدير عاملي و رياست هيات مديره شرکت، تعداد اعضاي غير موظف هيات مديره و اندازه هيات مديره شرکت مي باشد. در اين پژوهش، كيفيت سود، بر اساس مفهوم رابطه بين سود، اقلام تعهدي و وجه نقد و با معيار نسبت وجه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي به سود عملياتي سنجيده شده است. تعداد ۱۵۶ شرکت در دوره زماني ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه در سطح اطمينان ۹۵ درصد، بين كيفيت سود با تفکيک پست مدير عاملي و رياست هيات مديره شرکت، رابطه اي وجود ندارد اما بين کيفيت سود با نسبت اعضاي غير موظف هيات مديره و اندازه هيات مديره شرکت، رابطه وجود دارد. آزمون فرضيه هاي پژوهش، به طور کلي نشان داد که ويژگي هاي هيات مديره شرکت ها كه بخشي از سازوكارهاي نظام راهبري شركت محسوب مي شوند، تاثير معناداري بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.