مقاله ارتباط بين نمايه توده بدن با دريافت روزانه کلسيم و فعاليت فيزيکي در زنان سنين باروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين نمايه توده بدن با دريافت روزانه کلسيم و فعاليت فيزيکي در زنان سنين باروري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايه توده بدن
مقاله کلسيم
مقاله فعاليت فيزيکي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رف رف مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بزيون بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقامي سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهدف: پـژوهش حاضر با هدف تعيين و مقايسه سطح دريافت کلسيم، فعاليت فيزيکي و نمايه توده بدن در زنان سنين باروري مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني صورت گرفت.
روش بررسي: مطالعه مقطعي حاضر بر روي ۳۹۹ نفر از زنان سنين باروري غير باردار و غير شيرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني تبريز و ۲۰۰ نفراز ارایه دهندگان خدمات در اين مراکز انجام شد. از طريق مصاحبه با افراد، اطلاعات در مورد ويژگي هاي عمومي، ياد آمد غذايي ۲۴ ساعته و دريافت غذا هاي لبني در پرسشنامه مربوطه ثبت گرديدند.
يافته ها: نتايج بدست آمده، کمبود دريافت کلسيم درهر دو گروه را نشان داد. ميانگين بار مصرف روزانه شير و پنير در گروه ارایه دهنده خدمات بطور معني دار بيشتر از گروه مراجعه کننده بود (بترتيب P<0.001 و P<0.01) در کل افراد، ۳۸٫۴% افراد فعاليت کم، ۴۳٫۷% متوسط و ۱۷٫۹% فعاليت زياد داشتند و بين دو گروه مورد مطالعه از نظر فعاليت فيزيکي تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد. ميانگين BMI در گروه مراجعه کننده بطور معني دار بيشتر از گروه ارایه دهنده خدمات بود (۲۷٫۴±۴٫۹۵ در مقابل ۲۶٫۰۷±۳٫۹۲، P<0.001). با کنترل سن بين BMI افراد هر دو گروه مورد مطالعه با کلسيم دريافتي روزانه و فعاليت فيزيکي همبستگي آماري معني داري بدست نيامد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، اکثريت زنان داراي کمبود سطح دريافت کلسيم و فعاليت فيزيکي بوده و همچنين اضافه وزن داشتند.