مقاله ارتباط بين نوع زايمان با بهره هوشي كودكان ۶ تا ۷ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين نوع زايمان با بهره هوشي كودكان ۶ تا ۷ ساله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره هوشي
مقاله نوع زايمان
مقاله عمل سزارين
مقاله زايمان واژينال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري اميري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي عسكري
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي احمدي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سلمليان هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي اميرمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هوش توانايي مشخص براي همگون سازي معلومات داخلي، يادآوري حوادث گذشته دور و نزديك، استدلال منطقي، ساختن و پرداختن مفاهيم، تبديل مفاهيم انتزاعي به لفظي و لفظي به انتزاعي و تحليل ساخت فرمها مي باشد. عوامل زيادي روي نمره هوشي كودكان موثر مي باشد. نظر به اينكه اثر طولاني مدت نوع زايمان روي تكامل كودك هنوز كاملاً مشخص نيست. اين مطالعه با هدف تعيين بهره هوشي كودكان پيش دبستاني بر حسب نوع زايمان در شهر بابل انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه كوهورت بر روي۱۲۰ كودك ۷ – ۶ ساله مدارس غيرانتفاعي دخترانه و پسرانه شهرستان بابل طي سالهاي ۸۶-۱۳۸۳ انجام شد. ۶۰ نفر از آنان كه به روش سزارين متولد شده بودند در گروه مورد و ۶۰ نفر ديگر از كودكان كه از نظر وضعيت اقتصادي و اجتماعي، سن مادر، وضعيت تحصيلي والدين، رتبه تولد كودك در خانواده، وزن و سن موقع تولد كودك با گروه مورد يكسان بودند ولي محصول زايمان طبيعي بودند، در گروه شاهد، قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات دموگرافيك، اطلاعات مربوط به وضعيت اقتصادي و اجتماعي و سوابق پزشكي طي مصاحبه با مادران جمع آوري شد و بعد بهره هوشي كودكان با استفاده از آزمون وكسلر پيش دبستاني WPPSI توسط يك روانشناس باليني تعيين شد. سپس ارتباط بين بهره هوشي كودكان با نوع زايمان سنجيده و در گروه مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين سن مادران در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۶٫۸۶±۳۰٫۱۸ و ۵٫۴۶±۲۹٫۷۳ سال و ميانگين سن كودك در گروه مورد و شاهد به ترتيب به ترتيب ۰٫۵۲±۶٫۸۳ و ۰٫۳۵±۶٫۹۰ سال بود. تفاوت معني داري بر حسب سن در گروهها وجود نداشت. نوع زايمان با بهره هوشي كل، كلامي و عملي كودك هيچگونه ارتباط آماري معني داري نداشت كه ميانگين بهره هوشي كل، كلامي و عملي در گروه مورد به ترتيب ۱۴٫۹۲±۹۶٫۵۳ ،۱۵٫۴±۹۶٫۸۷، ۱۳٫۵۸±۹۲٫۹۷ و در گروه شاهد به ترتيب ۱۲٫۵۳±۹۴٫۷، ۱۳٫۹۹±۹۷٫۱۰، ۱۳٫۲۸±۹۱٫۵۲ بوده است. ميزان بهره هوشي كل، كلامي و عملي پسران و دختران اختلاف معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه نوع زايمان هيچگونه تاثيري بر ميزان بهره هوشي كودكان ندارد.