مقاله ارتباط بين نوع گروه خوني و ميزان خونريزي بعد از اعمال جراحي پيوند عروق كرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱ تا ۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين نوع گروه خوني و ميزان خونريزي بعد از اعمال جراحي پيوند عروق كرونر
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه خوني
مقاله خونريزي
مقاله جراحي پيوند عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راوري علي
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي نسب مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: متحديان تبريزي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شرمه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: همداني زاده فرح روز
جناب آقای / سرکار خانم: تدريسي سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: سياوش وهابي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: گزارشات مختلف و متناقضي در زمينه ارتباط انواع بيماري ها و عوارض آنها با نوع گروه خوني وجود دارد. اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط بين نوع گروه خوني با ميزان خونريزي بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر انجام شده است.
روش ها: در مطالعه اي گذشته نگر، ميزان خونريزي ۲۴ ساعت اول پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر در ۲۲۸ بيمار غيراورژانسي اندازه گيري شد و ارتباط آن با نوع گروه خوني و ساير پارامترها مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: بيشترين ميزان خونريزي در گروه خوني AB با ميانگين ۱۶۷۲ ميلي ليتر و كمترين ميزان خونريزي در گروه خوني O با ميانگين ۱۳۶۵ ميلي ليتر مشاهده شد. آزمون آماري آناليز واريانس، ارتباط معني دار بين نوع گروه خوني و ميزان خونريزي بعد از عمل را تاييد نكرد. همچنين ارتباط معني داري بين متغيرهاي تعداد گرافت، بازگشت به اتاق عمل به علت خونريزي زياد، پمپ تايم و همچنين مدت عمل با توجه به نوع گروه خوني نيز مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با وجود معني دار نبودن نتايج، به لحاظ اهميت باليني از مطالعه حاضر چنين نتيجه گيري مي شود كه بيماران با گروه خوني
AB، به خصوص با Rh منفي، نسبت به ساير گروه هاي خوني بعد از عمل جراحي CABG خونريزي بيشتري داشته اند.