مقاله ارتباط بين هايپرليپيدمي و رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي نوع I در شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۹۴ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين هايپرليپيدمي و رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي نوع I در شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازيان حاجيه بي بي
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنود سونياه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجان زاده روجا
جناب آقای / سرکار خانم: لشكرآرا غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين ارتباط بين هايپرليپيدمي و شدت رتينوپاتي ديابتي در مبتلايان به ديابت نوع  I ارجاع شده به درمانگاه چشم بيمارستان امام خميني اهواز.
روش پژوهش: اين مطالعه مشاهده اي مقطعي بر روي ۵۲ بيمار مبتلا به ديابت نوع I صورت گرفت. همه بيماران بالاي ۱۵ سال سن داشتند و جهت بررسي از نظر رتينوپاتي ديابتي، طي سال ۱۳۸۸ به درمانگاه چشم بيمارستان امام خميني ارجاع شده بودند. سطح ليپيدهاي سرم و HbA1C و درجه رتينوپاتي ديابتي بيماران تعيين شد و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: بيماران شامل ۲۷ مرد (۵۲ درصد) و ۲۵ زن (۴۸ درصد) با ميانگين سني ۲۱٫۶±۴٫۶ سال (۳۲ – ۱۵ سال) بودند. تحليل ANOVA يک سويه نشان دهنده رابطه مستقيم معني داري بين سطح سرمي تري گليسيريد، کلسترول تام و کلسترول LDL با درجه رتينوپاتي و رابطه معکوس معني داري بين سطح سرمي کلسترول HDL با درجه رتينوپاتي بود. در آناليز رگرشن لوجستيک ترتيبي (ordinal logistic regression)، فقط ارتباط بين سطح تري گليسيريد و کلسترول تام سرم با درجه رتينوپاتي معني دار بود. اندازه HbA1C ارتباط معني داري با شدت رتينوپاتي ديابتي نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که شدت رتينوپاتي در مبتلايان به ديابت نوع I با افزايش سطح تري گليسيريد و کلسترول تام سرم افزايش مي يابد ولي با ميزان کلسترول LDL، کلسترول  HDL و HbA1C ارتباطي ندارد.