سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کبری مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار بخش زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی سرعت تعرق و تراکم و طول روزنه در ۲۱ رقم گندم و ارتباط آنها با عملکرد، آزمایش گلخانه ای در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد . سرعت تعرق با روش وزنی و تراکم و طول روزنه ها با روش کپی برداری اندازه گیری شد. در یک آزمایش مزرعه ای نیز در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی ، با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان عملکرد واریته ها بررسی شد . نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین واریته ها از نظر صفات تعداد و طول روزنه در هر دو سطح برگ ، عملکر د و اجزای آن ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اختلاف معنی داری وجود داشت. رابطه خطی بسیار معنی داری بین کاهش وزن برگ با گذشت زمان ، در تمام ارقام مشاهده شد و بر اساس آزمون t بین ارقام از این نظر اختلاف معنی داری مشاهده شد . بین طول روزنه در سطح بالایی و پایینی برگ پرچم و عملکرد دانه و همچنین بین طول روزنه و سرعت تعرق همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد. در حالی که بین تعداد روزنه با عملکرد دانه همبستگی معنی دار وجود نداشت. بین تعداد و طول روزنه همبستگی منفی مشاهده شد. افزایش اندازه روزنه و یا کاهش تراکم آن می تواند در افزایش عملکرد و سرعت تعرق موثر باشد و رقم های الوند، کویر و روشن با طول روزنه و سرعت تعرق بیشتر، عملکرد دانه بالاتری نیز داشتند.