سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ساسان باوی – عضو هیا ت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عادل سعیداوی – دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ دانشگاه ازاد نجف اباد
محبوبه قربان شیروی زاده – کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات اردبیل
معصومه مسعودی فر – کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه ازا داهواز

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی با عزت نفس و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیاهواز بود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز را شامل می شدند که از میلاان آنها تعداد ۱۰۰نفر را به طور تصادفی ساده انتخاب نموده،که نمونه انتخابی بطور کامل به پرسشنامه های توزیع شده پاسخ وآنها را برگشتداده اند. همچنین برای جمع آوری اطلاعات مورد پرسشنامه های هوش معنوی هلیده برانت،عزت نفس کوپر و سلامتروان SCL-25 استفاده شد . بعد از جمع آوری اطلاعات لازم و استخراج داده های خام ،جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازمیانگین ، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثرنمره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیدکه نتایج زیر بدست آمد: بین هوش معنوی وعزتنفس دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز با ضریب همبستگی (r=0/310) و سطح معنی داری (Sig=0/011) با آلفای ۰/۰۵ رابطه وجود دارد. بین هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با ضریب همبستگی (r=0/292) و سطح معنی داری (Sig=0/021) با آلفای ۰/۰۵ رابطه وجود دارد. نتایج نشان دهنده تأثیر هوش معنوی هم بر سلامت روان و هم بر عزت نفس می باشد.