سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزت اله اسفندیاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات مجتمع آموزش عالی مراغه، دانشگاه تبریز
سلطانعلی محبوب – استاد گروه بیوشیمی و تغذیه دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمد رضا شکیبا – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
هوشنگ آلیاری – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به اهمیت گندم و تنش خشکی سه رقم گندم نان (آذر ۲، الوند و زرین) انتخاب و به روش هیدروپونیک کشت شدند. گیاهچه های گندم حاصل تا مرحله ۳-۲ برگی با محلول هوگلند ۵۰ % و سپس با محلول کامل تغذیه گشتند. در مرحله ۵-۴ برگی گیاهچ هها به مدت ۱۰ روز در پتانسیل های اسمزی ۴، ۸ و ۱۲ بار حاصل از پلی اتیلن گلیکول ۸۰۰۰ قرار گرفتند. از محلول هوگلند کامل نیز بعنوان شاهد استفاده شد. سپس از گیاهچه ها نمونه های برگی تهیه و میزان کل آنتی اکسیدان های اسکوربات و گلوتاتیون ، فرم احیا آنها ، پراکسیداسیون لیپیدی و پرولین انداز هگیری گشت . نتایج حاصل نشان داد که در رقم آذر ۲ میزان اسکوربات کل افزایش یافته و گلوتاتیون کل در سطح ۱۲ بار نسبت به شاهد کاهش داشت . درحالیکه با افزایش شدت تنش اسمزی میزان اسکوربات و گلوتاتیون کل در ارقام الوند و زرین به ترتیب کاهش و ثابت بود. اما فرم احیا هر دو آنتی اکسیدان در تمامی ارقام با افزایش شدت تنش اسمزی کاهش یافت . در بین ارقام مورد بررسی همواره رقم آذر ۲ از مقدار بیشتر اسکوربات و گلوتا تیون نسبت به دو رقم دیگر برخوردار بود . بعلاوه در ارقام آذر ۲ با افزایش شدت تنش اسمزی تجمع پرولین بیشتر از دو رقم دیگر صورت گرفت . این عوامل همگی منجر به افزایش تحمل تنش اسمزی حاصل از پلی اتیلن گلیکول ۸۰۰۰ توسط رقم آذر ۲ نسبت به دو رقم دیگر گردید . بعبارت دیگر نتایج نشان می دهند که بین میزان آنتی اکسیدان های اسکوربات و گلوتاتیون و تجمع پرولین با پراکسیداسیون لیپیدی رابطه منفی وجود دارد.