سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مریم خوردستان – کارشناسی ارشد جنین شناسی، گروه بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهران درست قول – دانشیار جنین شناسی، گروه بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود حمادی – استادیار جنین شناسی، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
سیدرضا کاظمی نژاد – دانشیار بیولوژی مولکولی، گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
به منظور بررسی ارتباط بین میزان پرولاکتین سمینال و شرایط اکسیداتیو پلاسمای سیمن در مردان بارور و نابارور پارامترهای اسپرمی و مقادیر پرولاکتین، مالون دی آلدئید، سوپراکسید دسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در مردان بارور (n=39) و نابارور (n=80) ارزیابی شد. غلظت پرولاکتین در مردان نورموزواسپرمیک بطور معنی داری (0/05>p) بالاتر از مردان الیگوزواسپرمیک و آستنوزواسپرمیک بود. مقادیر بالاتر (0/05>p) مالون دی آلدئید در پلاسمای سیمن مردان نابارور مشاهده شد. همبستگی مثبت معنی داری بین میزان پرولاکتین و تعداد و قابلیت تحرک اسپرم و نیز فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز دیده شد. همچنین، یک همبستگی منفی بین میزان پرولاکتین سمینال و مقادیر مالون دی آلدئید مشاهده گردید. یافته های بدست آمده اهمیت پرولاکتین سمینال در ارتباط با کیفیت اسپرم و شرایط اکسیداتیو سمینال و نقش احتمالی پرولاکتین سمینال در باروری مردان را پیشنهاد می کند.