سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
حمیدرضا پیروان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
حسین علیرضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
هادی نظری پویا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

از آنجایی که مارنها نسبت به فرسایش بسیار حساس بوده و سالیانه هزارن تن رسوب ریز دانه و رس را راهی مخازن سدها و محل پخش سیلاب در ایستگاههای تغذیه مصنوعی می نمایند و هزینه های پالایش آب شرب و پیش پالایی آب تغذیه مصنوعی را بشدت افزایش می دهد . لذا بررسی مارنها از ابعاد مختلف برای کارشناسان و محققان حائز اهمیت می باشد . در این تحقیق سعی گردیده تا متغیرهای موثر در تشکیل نوع فرسایش برای مارنهای استان همدان شناسایی و معرفی گردد . به همین منظور از محل انواع فرسایش در ۴۱ نقطه تعداد ۴۱ نمونه از خاک مارنی منطقه اخذ و جهت تعیین مقدار متغیرهای فیزیکو – شیمیایی به آزمایشگاه ارسال گردید . همچنین مشخصات محل نمونه برداریها همچون شیب و … برداشت گردید . در ۴۱ نقطه ذکر شده، آزمایش باران مصنوعی توسط دستگاه بارانساز کامفورست انجام و ۴۱ نمونه رسوب – رواناب اخذ و در آزمایشگاه با استفاده از روشهای ساده مقدار رواناب و رسوب آنها اندازه گیری گردید . علاوه بر این، جهت شناسایی نوع کانیهای موجود در مارنهای منطقه و تشخیص سن آنها، تعداد هفت نمونه از مارنها توسط اشعه ایکس آنالیز و تعداد هشت مقطع نازک از مارنها و سنگهای همراه تهیه و توسط میکروسکوپ پلاریزان مطالعه گردید . سپس داده های غیر نرمال توسط لگاریتم گیری نرمال گردید و آنگاه کلیه داده ها توسط آنالیز واریانس و آنالیز تمیزی مورد بررسی قرار گرفت . بررسی ارتباط متغیرهای اندازه گیری شده و اشکال فرسایش نشان می دهد که اسیدیته (PH) تنها متغیر معنی دار و موثر در شناسایی نوع فرسایش می باشد که البته درجهحساسیت آن کم و معادل ۵۳/۷ درصد و با دقت ۰/۲۵ است . حساسیت توابع فیشر در پیش بینی نوع فرسایش بکمک دخالت همگانی متغیرهای شیمیایی، فیزیکی و فیزیکو – شیمیایی به ترتیب معادل با ۷۵/۶ ، ۸۲/۹ و ۷۸ درصد بوده و نشان می دهد که متغیرهای فیزیکی بهتر از متغیرهای شیمیایی و فیزیکو – شیمیایی نوع فرسایش را پیش بینی می نماید . همچنین در این پژوهش برای پیش بینی نوع فرسایش توابع فیشر ارائه شده است .